پنجشنبه 9 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد مولوی

تاریخ تولد : 1358.12.01

صندوق پستی : 34149 - 1681

شماره اتاق : 651

شماره تلفن دفتر : 028 - 33901351

وبگاه شخصی :

رایانامه : molavi@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : علوم قرآن و حدیث

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 26062


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 تحلیل تطبیقی جایگاه و کارکرد روایات سبب نزول در تفاسیر المنار و الفرقان دارای پذیرش چاپ دوفصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه مذاهب اسلامی»، دانشگاه مذاهب اسلامی؛ ---
2 روش‌های بیان رویدادهای تاریخی در داستان‌های قرآن دارای پذیرش چاپ فصلنامه علمی–پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهراء؛ ---
3 اصول و مبانی اخلاقی سیاست در دیدگاه امام علی علیه‌السلام دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشنامه نهج البلاغه» دانشگاه بوعلی سینا همدان، سال چهارم، شماره 13، تابستان 1395 ---
4 بررسی تطبیقی تفاسیر المنار و الفرقان در حوزه جایگاه احادیث در تبیین مبهمات قرآن فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی ، دانشگاه مذاهب اسلامی؛ دوره 11، شماره 44، تابستان 1395؛ صص 21- 39 ---
5 جایگاه تفسیر علمی و معیارهای آن در تفسیر نمونه دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های علم و دین» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - سال هفتم - شماره اول - بهار و تابستان 1395. ---
6 درنگی در مستندات قرآنی کثرت گرایان و نقد آن فصلنامه علمی ترویجی «پژوهشنامه معارف قرآنی» - دانشگاه علامه طباطبایی- سال 6- شماره 21- تابستان 1394 ---
7 تحلیل و نقد معنای واژه «أنّیٰ» در ترجمه‌های فارسی قرآن (با تاکید بر نقش سیاق در ترجمه) دوفصصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای زبانشناختی قرآن دانشگاه اصفهان- سال چهارم - شماره دوم- پاییز و زمستان 1394- پیایی هشتم ---
8 بررسی تطبیقی اسلوبهای بیان قصص قرآن در تفاسیر المنار و نمونه فصلنامه علمی ترویجی سراج منیر- شماره 19 تابستان 1394- ص 79 - 114 ---
9 تبیین اعجاز تشریعی قرآن در تفاسیر معاصر (مطالعه موردی تفاسیر المنار و نمونه) دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های علم و دین» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - سال ششم - شماره اول - بهار و تابستان 1394 - صص 119 تا 139 ---
10 تبیین و ارزیابی آیات صراط مستقیم در قرآن دوفصلنامه علمی - تخصصی قرآن در آیینه پژوهش، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 93، صفحات 103 – 122 ---
11 جایگاه نقد سندی و متنی روایات بطن قرآن ( مورد کاوی روایات ذیل آیه هفت سوره حجرات) فصلنامه علمی - تخصصی پژوهشنامه ثقلین، دانشگاه تهران شعبه پردیس قم - دوره 1 شماره 4 زمستان 1393 صص565 - 598 ---
12 بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد حدیث در تفاسیر المنار و الفرقان دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حدیث پژوهی دانشگاه کاشان- سال هفتم - شماره چهاردهم -پاییز و زمستان 1394- صص 33-78 ---
13 جایگاه روایات سبب نزول، کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر فی ظلال القرآن دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی کتاب قیم دانشگاه یزد - سال سوم شماره هشتم بهار و تابستان 1392 ---
14 جایگاه حدیث در تفاسیر معاصر با تاکید بر تفسیر« الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة» دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های قرآنی ـ دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد- بهار و تابستان 1393 شماره 19 ---
15 بررسی دیدگاه های خاورشناسان درباره وحیانی بودن قرآن فصلنامه علمی - تخصصی قرآنی کوثر، سال 1388 شماره 31 ---
16 ماخذ شناسی افسانه تحریف قرآن دو فصلنامه علمی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، شماره 30- زمستان 1389 - صص 169- 196 ---