سه شنبه 8 فروردین 1402

پروفایل شخصی - محسن بهرام نژاد

تاریخ تولد : 1/12/1345

صندوق پستی :

شماره اتاق : 832

شماره تلفن دفتر : 8371632-0281

وبگاه شخصی :

رایانامه : bahramnejad1345@yahoo.combahramnejad@HUM.ikiu.ac.i

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : تاریخ

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 58665


منشآت تفرشی(مجموعه ای از نامه های اخوانی و دیوانی دوران صفوی)


تألیف محمدحسین بن فضل الله حسینی تفرشی( از منشیان دورۀ صفوی) همراه با پژوهش، تصحیح و تعلیقات محسن بهرام نژاد از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد. تفرشی از شاعران و ادیبان و منشیان بزرگ عهد شاه عباس اول و شاه صفی است. اسکندر بیگ منشی در تاریخ عالم آرای عباسی وی را از مفاخر بزرگ علوم عقلی و شرعی زمان خود معرفی می کند. کتاب مذکور شامل پنجاه و شش سند تاریخی است و به جهت مطالعۀ تاریخ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی عصر شاه عباس اول و اوایل حکومت شاه صفی اهمیت بسیار زیادی دارد. این مجموعه شامل چهل و چهار نامۀ اخوانی، چهار نامۀ دیوانی، چهار فرمان حکومتی و چهار عریضه است. کتاب دارای یک پیشگفتار و یک مقدمه است.مصحح در پیشگفتار به بررسی اخوانیان نویسی و اهمیت آن در عصر صفوی پرداخته است، و در مقدمه نیز به شرح حال میرمحمد حسین تفرشی و اهمیت و محتوای تاریخی همان اسناد اختصاص یافته است. در پایان کتاب بخشی تحت عنوان تعلیقات آمده و مصحح با استناد بر منابع عصر صفوی شرح حال رجالی که مخاطبان آن مدارک بوده اند، شرح داده است.