شنبه 16 فروردین 1399

پروفایل شخصی - روح الله مفیدی

تاریخ تولد : 1358/3/20

صندوق پستی :

شماره اتاق : 838

شماره تلفن دفتر : 33901638-028

وبگاه شخصی :

رایانامه : mofidi@hum.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان انگلیسی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 23133


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 ساخت زبان فارسی (رشته زبان شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 اصول دستورزبان (رشته زبان شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه آزاد تاکستان ---
3 نحو زایشی (رشته زبان شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه سمنان، دانشگاه پیام نور ---
4 شیوه استدلال نحوی (رشته زبان شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه پیام نور ---
5 تاریخچه زبانهای ایرانی (رشته زبان شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 تطور زبان فارسی (رشته زبان شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه پیام نور ---
7 ساختواژه (رشته زبان شناسی) دانشگاه پیام نور ---
8 روش تحقیق (رشته زبان شناسی) دانشگاه پیام نور ---
9 جامعه شناسی زبان (رشته زبان شناسی) دانشگاه پیام نور ---
10 مطالعات زبان شناسان ایرانی و اسلامی (رشته زبان شناسی) دانشگاه پیام نور ---
11 آواشناسی (رشته زبان شناسی) دانشگاه آزاد تاکستان ---
12 آواشناسی آموزشی (رشته آموزش زبان انگلیسی) دانشگاه پیام نور ---
13 مسایل زبان شناسی (رشته آموزش زبان انگلیسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
14 کارورزی (رشته آموزش زبان فارسی) دانشگاه پیام نور ---