چهارشنبه 9 بهمن 1398

پروفایل شخصی - پویان طاهری

تاریخ تولد : 1364/05/08

صندوق پستی :

شماره اتاق : 904

شماره تلفن دفتر : 02833901672

وبگاه شخصی :

رایانامه : puyan.taheri@gmail.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان انگلیسی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 10948


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 Dynamic assessment: A more comprehensive approach to interpret and capture L2 listening comprehension development 2016 2016 International Journal of Sciences and Research PONTE (ISI)  دریافت فایل  ---
2 L2 Writing Teachers' Perceptions and Problems Regarding Written Corrective Feedback: Does Holding a TEFL Degree matter? 2016 2016 European Online Journal of Natural and Social Sciences (ISI)  دریافت فایل  ---
3 On the Relationship between EFL Learners' Socio-Economic Status and their Attitudes toward Oral Corrective Feedback: A Mixed-Method study 2015 2015 ELT Journal  دریافت فایل  ---
4 Quantifying the ZPD of EFL Learners in DA and NDA Listening Comprehension 2016 2016 International Journal of Humanities and Cultural Studies (ISI)  دریافت فایل  ---
5 On the Incidental Learning of Abstract and Concrete Vocabulary Items in L1 Gloss and L2 Gloss 2015 2015 ELT Journal  دریافت فایل  ---
6 Examining the Role of Dynamic Assessment in the Development and Assessment of Listening Comprehension 2013 2013 ELT Journal  دریافت فایل  ---