پنجشنبه 9 بهمن 1399

پروفایل شخصی - حسن ذوالفقارزداه

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 3780072

وبگاه شخصی :

رایانامه : zolfagharzadeh_h at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده معماری و شهرسازی

گروه آموزشی : معماری

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 47897


پروژه های انجام شده
ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 عضو فرهنگستان علوم اسلامی قم – ( محقق ) – از سال 1360 ---
2 6- طرح تحقیقاتی "تعامل و بازتاب اخلاق( روانشناسی) در هنر و معماری و شهرسازی 1385 1386 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خ ---
3 طرح آرم مدرسه عالی قضائی و علوم تربیتی قم 1374 مدرسه عالی قضائی و علوم تربیتی قم ---
4 طرح تحقیقاتی ( طرح ساماندهی کالبدی دانشگاههای کشور) 1381 1384 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی ---
5 3- طرح تحقیقاتی ( تدوین ضوابط مکانیابی و طراحی مسجد – دفتر دوم،مسجد و احکام فقهی) 1376 1384 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی ---
6 پروژه تونل باد( آثار باد در معماری و شهرسازی) 1372 1373 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---