شنبه 12 فروردین 1402

پروفایل شخصی - باقر علی عادلفر

تاریخ تولد : 1337/03/01

صندوق پستی :

شماره اتاق : 820

شماره تلفن دفتر : 02818371602

وبگاه شخصی : -

رایانامه : b.adelfar at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : تاریخ

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 40780


                                                   بسمه تعالی


رزومه:


1-عمومی ،


 نام : باقر علی            نام خا نوادگی: عادل فر


متولد : 1/3/1337    محل تولد : بندر گز از توابع استان گلستان


 2- آموزشی: تحصیلات اولیه در مراکز آموزشی بندرگز وگرگان


دوره کارشناسی: 1357- 1364. رشته تاریخ، دانشگاه شیراز


دوره کارشناسی ارشد: 1367-1370 .گرایش تاریخ ایران اسلامی،دانشگاه تهران


عنوان پایان نامه : مسیحیان در ایران در دوره صفویه


دوره دکتری : 1374- 1380   دانشگاه تهران : تاریخ ایران


عنوان رساله :نقش طبقه ممتاز در ساختار ارتشتاری دوره ساسا نیان 


فعالیت های آموزشی:


 عضو هیات علمی رسمی هیات علمی  گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 1371 تا کنون.


 تدریس دروس در گرو آموزشی تاریخ و گروههای مرتبط در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد


              تار یخ فرهنگ و تمدن ایلام ،ماد و هخامنشی.


             تاریخ سیاسی واجتماعی دوره سلوکی واشکانی .


             تحولات سیاسی ، اقتصادی و...ایران در زمان ساسا نیان.


             شناخت ونقدو بررسی منابع تاریخ ایران در پیش از تاریخ .


            تاریخ سیاسی ایران عصر صفوی.


        تحولات سیاسی ،اقتصادی و .... ایران درعصر صفویه .


       و.......


 4-  فعالیت های علمی – اجرایی:


      کارشناسی اسناد و کتب خطی :بخش خطی واسناد کتابخانه مر کزی دانشگاه تهران( 1368-1371)


    کارشناس واستنساخ اسناد:مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران ، بنیاد مستضعفان کارشناسی اسناد            در دفتر ادبیات ( فرهنگ ناموران معاصر ایران ) حوزه هنری


   دبیر ونویسنده مقالات بخش سیاسی ،نظامی واداری فرهنگ نا موران معاصر ایران.(تعداد15مقا     له جلد1سال انتشار1381وجلد 2سال انتشار 1384)


مدیر گروه تاریخ دانشگاه بین المللی ا مام خمینی 1380- 1385


دبیرهمایش بین المللی قزوین در عصرصفوی 1386.


 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  دانشگاه بین المللی 1386الی..


5-فعالیت های پژوهشی :


     _ تالیف کتاب:   تمدن های مشرق زمین :دانشگاه پیام نور، 1389


     _ ویرایش کتاب: تاریخ سلوکیان و اشکانیان ، تالیف پرویز رجبی، دانشگاه پیا م نور،1383


      _چکیده مقالات همایش بین المللی قزوین در عصر صفوی ،به کوشش باقرعلی عادل فر ، قزوین ،    دانشگاه بین المللی امام خمینی ، 1376.


     _مجموعه مقالات همایش بین المللی قز وین در عصر صفویه ، به کوشش باقر علی عادل فر ،قزوین ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ،(زیر چاپ).


_مقا لات:


"تجارت دریایی ایران وهند در عصر ساسانی "،  ارائه در همایش بین المللی : دانشگاه Barre lliهند.1386.


"نحوه تعا مل طبقات مختلف سپاه ساسانی با تهاجم اعراب مسلمان ،" مجله علمی _ پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر،1384.


" ویژگی های جغرافیایی راه دریایی ابریشم و اهمیت اقتصادی و فرهنگی آن در سده های سوم تا دهم میلادی :نشریه علمی – پژوهشی انجمن تاریخ ایرانی ،(در دست چاپ).


"نظام زمینداری ایران در عصر ساسانی و مقایسه آن با نظام زمینداری عصر ساسانی ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر ،1389)


 " نقش طبقا ت و شخصیت های ممتازو متنفذ در سیاست و حکومت هخامنشیان"  کتاب مجموعه مقالات : اندیشه و سیاست شهریاری ایران باستان ، پژوهشکده مطا لعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران ، 1390 (در دست چاپ).


"نقش طبقات و شخصیت های ممتازو متنفذ در سیاست و حکومت اشکانی "  کتاب مجموعه مقالات: اندیشه و سیاست  شهر یاری  ایران باستان، پژوهشکده مطا لعات فرهنگی و اجتماعی ،، تهران ،1390.(در دست چاپ).


"بررسی جایگاه وکارکرد نظام دیوانسا لاری و دستگاه اداری در دوران حکومت ساسانی " کتاب مجموعه مقالات :اندیشه وسیاست شهریاری ایران باستان.پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی،تهران، 1390( در دست چاپ).


 "جاده ادویه" ومقالات متعد د درباره خلیج فارس در عهد باستان، در دایره المعارف خلیج فارس بنیاد ایرانشناسی (در دست چاپ).


 " موقعیت جغرافیایی واهمیت اقتصادی وفرهنگی راه آبی ابریشم"ارائه در کنفزانس بین المللی دهلی فوریه 2011 /بهمن 1389 .                                                 


"نقش دودمان های ممتاز در ساختار حکومت های ایران باستان" ارائه سخنرانی در نشست های تخصصی موزه ملی ایران.آذرماه 1389.


   با قر علی عادل فر


استاد یار گروه تاریخ ومعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین اسفند 1389