سه شنبه 24 تیر 1399

اطلاعات تماس

      

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار پست الکترونیکی
1سایت دانشکده علوم اجتماعیسایت دانشکده علوم اجتماعی
2حمید حیدریسرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی145633901456
3دکتر عبدالرزاق حسامی فرمعاونت فرهنگی و اجتماعی14703390148933901470
4آبدارخانه ریاست دانشکده علوم انسانی و اجتماعیآبدارخانه ریاست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی160333901603
5احسان قاسم زادهمسئول دفتر دانشکده علوم اجتماعی و دبیرخانه16043390160433901604
6دکتر سیدعباس هاشمیمعاونت آموزشی دانشکده علوم اجتماعی16053390160533901606
7غلامعلی شمسینی غیاثوندکارشناس پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی16063390160633901606shamsini [at] org.ikiu.ac.ir
8دکتر محسن عینیرئیس دانشکده علوم اجتماعی16073390160733901606
9دکتر محمدمهدی مظفریگروه مدیریت صنعتی160933901609mozaffari [at] soc.ikiu.ac.ir
10معصومه صالحیکارشناس نشریات دانشکده علوم اجتماعی163533901635
11آبدارخانه اساتید دانشکده علوم انسانی و اجتماعیآبدارخانه اساتید دانشکده علوم انسانی و اجتماعی164133901641
12دکترسید عباس هاشمیگروه علوم سیاسی164433901644hashemi [at] soc.ikiu.ac.ir
13دکتر مرتضی طاهریگروه تربیت بدنی164533901645
14دکتر حمید عزیز محمدلوگروه حسابداری165333901653
15روح اله بیاتگروه حسابداری165433901654r.bayat [at] soc.ikiu.ac.ir
16حسین فروهرانتظامات دانشکده علوم اجتماعی165533901674
17مهین میرزاییکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی (حقوق و علوم سیاسی)165733901657
18ملیحه معصوم خانیکارشناس آزمایشگاه روان شناسی و کارشناس گروه های آموزشی165733901657
19فاطمه محمد بیگیمسئول کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی165933901659mohammadbeigi [at] org.ikiu.ac.ir
20ارسلان رضاییکتابخانه دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی165933901659
21دکتر خدیجه ایران دوستمدیرگروه تربیت بدنی166733901667irandoust [at] soc.ikiu.ac.ir
22انتظامات دانشکده علوم انسانیانتظامات دانشکده علوم انسانی168133901681
23ملیحه زارع پورکاظمیکارشناس مسئول آموزش دانشکده علوم اجتماعی168333901683pourkazemi [at] org.ikiu.ac.ir
24فرهاد اکبریاداره عمومی دانشکده علوم انسانی و دانشکده علوم اجتماعی16853390168533901685f.akbari [at] org.ikiu.ac.ir
25معصومه وحیدکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی168633901686
26حمید اکبریعامل مالی دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی و مرکز زبان16873390168733901687
27حمید کشاورز طارمیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی168833901688keshavarz [at] org.ikiu.ac.ir
28دکتر خدیجه ایراندوستمعاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی168933901689
29محمدجواد قدسیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی169033901690
30شهربانو فرجی اینانلومددکار اجتماعی مرکز مشاوره22093390220933902210

شماره تلفن مخابرات مرکزي دانشگاه : 33780021 (028)      نشاني : قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - کد پستي   16818-34149