یکشنبه 14 خرداد 1402

اعضای هیئت علمی

دانشکده علوم پایه

رجنام گروه مرتبه علمینمایش پروفایل
1دکتر اسماعیل امیریآماردانشیار
2دکتر رامين کاظميآماردانشیار
3دکتر افشین فلاحآماراستادیار
4اکرم کهنسالآماراستادیار
5دکتر آرزو حاجی رجبیآماراستادیار
6حسن حاجیآمارمربی
7دکتر علی آبکارریاضیاستاد
8دکتر عبدالرحمن رازانیریاضیاستاد
9دکتر داود رستمی ورنوسفادرانیریاضیاستاد
10دکتر سعید عباس بندیریاضیاستاد
11دکتر شیرویه پیروی چشناسرریاضیدانشیار
12دکتر رضا میرزائیریاضیدانشیار
13دکتر محمد جباریریاضیاستادیار
14دکتر عزیزاله عزیزیریاضیاستادیار
15دکتر ابراهیم وطن دوستریاضیاستادیار
16دکتر الياس شيوانيانریاضیاستادیار
17دکتر زهرا باريک بينریاضیاستادیار
18دکتر مرتضی اويسی هاریاضیاستادیار
19دکتر محمدرضا انصاريریاضیاستادیار
20دکتر علي بهتوييریاضیاستادیار
21دکتر سجاد محمود رباطيریاضیاستادیار
22دکتر شاهرود اعظمیریاضیاستادیار
23سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضیمربی
24مهدی انبارلوییریاضیمربی
25دکتر عفت یاحقیفیزیکدانشیار
26دکتر محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
27دکتر داود پورمحمدفیزیکدانشیار
28دکتر محمد رضا خانلریفیزیکدانشیار
29دکتر علي ريحانيفیزیکدانشیار
30دکتر طيب کاکاوندفیزیکدانشیار
31دکتر احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
32دکتر الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
33دکتر هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
34دکتر بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
35دکتر سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
36دکتر سميه احمدي سلطانسراييفیزیکاستادیار
37دکتر مرجان جعفريفیزیکاستادیار
38دکتر رضا شکوري صمدفیزیکاستادیار
39دکتر سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
40دکتر میرمحمد علوی نیکجهشیمیاستاد
41دکتر محمد رضا خانمحمدی خرمیشیمیاستاد
42دکتر محمد بیاتشیمیدانشیار
43دکتر غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
44دکتر مجید سلیمانیشیمیدانشیار
45دکتر شهریار غمامیشیمیدانشیار
46دکتر بهمن واشقانی فراهانیشیمیدانشیار
47دکتر حسین ایمانیهشیمیاستادیار
48دکتر وحید محمدیشیمیاستادیار
49دکتر حسين قاسم زادهشیمیاستادیار
50دکتر مریم درگاهیشیمیاستادیار
51دکتر امير باقري گرماروديشیمیاستادیار
52دکتر عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
53دکتر پرویز غضنفریزمین شناسیاستادیار
54دکتر مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
55دکتر علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
56دکتر محسن نصرآبادیزمین شناسیاستادیار
57دکتر زينب داوديزمین شناسیاستادیار
58دکتر رضا نوزعیمزمین شناسیاستادیار
59دکتر زهرا بنياديزمین شناسیاستادیار
60افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروه مرتبه علمینمایش پروفایل
1دکتر حسین آبادیانتاریخاستاد
2دکتر محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3دکتر محسن بهشتی سرشتتاریخدانشیار
4دکتر نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
5دکتر ذکراله محمدیتاریخدانشیار
6دکتر عبدالرفیع رحیمیتاریخاستادیار
7دکتر باقرعلی عادلفرتاریخاستادیار
8دکتر حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
9دکتر عباس برومند اعلمتاریخاستادیار
10دکتر یعقوب خزاییتاریخاستادیار
11دکتر امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
12دکتر احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
13دکتر عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14دکتر علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
15دکتر سید محمد میرحسینیزبان و ادبیات عربیاستادیار
16دکتر نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیاستادیار
17دکتر علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
18دکتر فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیاستادیار
19دکتر مصطفي پارسايي پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
20دکتر محمدرضا برزگرخالقیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
21دکتر سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
22دکتر ناصر محسني نيازبان و ادبیات فارسیدانشیار
23دکتر سيد علي قاسم زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24دکتر حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25دکتر محمد تقی آذرمینازبان و ادبیات فارسیاستادیار
26دکتر محمد حسین سرداغیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27دکتر رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28دکتر محمد شفیع صفاریزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29دکتر مهدي فياضزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30دکتر زينب ترابي پلت کلهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
32زینب ترابی پلت کلهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
33دکتر مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
34دکتر عبدالرزاق حسامی فرفلسفهدانشیار
35دکتر علی نقی باقرشاهیفلسفهدانشیار
36دکتر سید محمد حکاک قزوینیفلسفهدانشیار
37دکتر سید مسعود سیففلسفهدانشیار
38دکتر علی فتح طاهریفلسفهدانشیار
39دکتر محمد حسن حیدریفلسفهاستادیار
40دکتر شيرزاد پيک حرفهفلسفهاستادیار
41دکتر محمد رعايت جهرميفلسفهاستادیار
42دکتر عباسعلی زارعی موینیزبان انگلیسیدانشیار
43دکتر وحید صادقیزبان انگلیسیاستادیار
44دکتر فروغ شوشتری زادهزبان انگلیسیاستادیار
45دکتر اعظم کریمیزبان انگلیسیاستادیار
46دکتر محمدباقر شعبانيزبان انگلیسیاستادیار
47دکتر رجب اسفندیاریزبان انگلیسیاستادیار
48دکتر روح اله مفيديزبان انگلیسیاستادیار
49دکتر پویان طاهریزبان انگلیسیاستادیار
50دکتر علی مالمیرزبان انگلیسیاستادیار

دانشکده علوم اجتماعی

رجنام گروه مرتبه علمینمایش پروفایل
1دکتر حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2دکتر جواد رضازادهحسابداریدانشیار
3دکتر محمدحسین قائمیحسابداریدانشیار
4دکتر غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5دکتر روح اله بیاتحسابداریاستادیار
6دکتر حميد عزيزمحمدلوحسابداریاستادیار
7دکتر مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
8دکتر محمد علی باباییحقوقدانشیار
9دکتر سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
10دکتر محسن عینیحقوقدانشیار
11دکتر مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
12دکتر مصطفی سروی مقدمحقوقاستادیار
13دکتر سید الهام الدین شریفی آل هاشمحقوقاستادیار
14دکتر حسن شمس اسفند آبادروانشناسیدانشیار
15دکتر علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
16دکتر سید علی محمد موسویروانشناسیدانشیار
17دکتر عبدالجواد احمدیروانشناسیاستادیار
18دکتر محمدرضا جلالیروانشناسیاستادیار
19دکتر سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
20دکتر حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
21دکتر مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
22دکتر فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
23دکتر بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
24دکتر سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
25دکتر قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
26دکتر محمد آذري نجف آباديعلوم سیاسیاستادیار
27دکتر صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
28دکتر محمدمهدی مظفریمدیریت صنعتیاستادیار
29دکتر محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
30دکتر سید مجید الهی نوقانیمدیریت صنعتیاستادیار
31دکتر محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
32دکتر امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
33دکتر مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
34دکتر خدیجه ایراندوستتربیت بدنیدانشیار
35دکتر عباس صادقیتربیت بدنیاستادیار
36دکتر مرتضي طاهریتربیت بدنیاستادیار
37دکتر علي همتي عفيفتربیت بدنیاستادیار
38دکتر محمد رحیم عیوضیآینده پژوهیاستاد
39دکتر فضلیآینده پژوهیدانشیار
40دکتر حاکم قاسمیآینده پژوهیدانشیار
41دکتر فرهاد درویشیآینده پژوهیدانشیار
42دکتر روح اله بیاتآینده پژوهیاستادیار

دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروه مرتبه علمینمایش پروفایل
1دکتر ولی اله برزگر کلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2دکتر محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3دکتر فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4دکتر ایرج امیر خیز گلجانیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
5دکتر داوود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
6دکتر پرويز آزاديعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7دکتر محمد مولويعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8دکتر اسدالله لطفیفقه و مبانی حقوق اسلامیدانشیار
9دکتر حسین نمازی فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
10دکتر محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
11دکتر مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
12دکتر محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
13دکتر روح اله آدينهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
14حجت الاسلام عبدالکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
15دکتر هادی فنایی نعمت سرامعارف اسلامیاستادیار
16دکتر علی آراستهمعارف اسلامیاستادیار
17دکتر هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار

دانشکده فنی و مهندسی

رجنام گروه مرتبه علمینمایش پروفایل
1دکتر اصغر کشتکارمهندسی برقاستاد
2دکتر کریم افشارمهندسی برقدانشیار
3دکتر نوشین بیگدلیمهندسی برقدانشیار
4دکتر حسن زرآبادی پورمهندسی برقدانشیار
5دکتر محمد سرویمهندسی برقدانشیار
6دکتر علیرضا بیاتمهندسی برقاستادیار
7دکتر علی اصغر سلطانی فرانیمهندسی برقاستادیار
8دکتر عباس طاهرپورمهندسی برقاستادیار
9دکتر محمدعلی تقی خانیمهندسی برقاستادیار
10دکتر عارف شاه منصوریانمهندسی برقاستادیار
11دکتر نويد غفارزادهمهندسی برقاستادیار
12دکتر اميرفرهاد احياييمهندسی برقاستادیار
13دکتر مهدي رحمانيمهندسی برقاستادیار
14دکتر ساغر جارچيمهندسی برقاستادیار
15دکتر محسن داوديمهندسی برقاستادیار
16دکتر ندا فرجي يامچلومهندسی برقاستادیار
17دکتر سعید باغشاهیمهندسی مواددانشیار
18دکتر مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
19دکتر احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
20دکتر آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
21دکتر محمدمسعود محبیمهندسی مواداستادیار
22دکتر محمد تلافی نوغانیمهندسی مواداستادیار
23دکتر بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
24دکتر رضا تقي آباديمهندسی مواداستادیار
25دکتر رضا احمديمهندسی مواداستادیار
26دکتر مصطفي جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
27دکتر محمدحسين شاعريمهندسی مواداستادیار
28دکتر مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
29دکتر علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
30دکتر پیمان دانشکار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
31دکتر عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
32دکتر علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آباستادیار
33دکتر حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آباستادیار
34دکتر امير صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
35دکتر هادي رمضاني اعتداليعلوم و مهندسی آباستادیار
36دکتر عباس کاويانيعلوم و مهندسی آباستادیار
37دکتر بيژن نظريعلوم و مهندسی آباستادیار
38دکتر اصغر عزیزیان قطارعلوم و مهندسی آباستادیار
39محمد بی جن خانعلوم و مهندسی آباستادیار
40دکتر مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
41سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
42دکتر علی اکبر رحمانیمهندسی معدناستادیار
43دکتر غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
44دکتر حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
45دکتر عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
46دکتر رضا شکور شهابيمهندسی معدناستادیار
47دکتر سعيده سنماريمهندسی معدناستادیار
48دکتر رحمان احمديمهندسی معدناستادیار
49میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
50مهندس سید مهرداد حیدریمهندسی معدنمربی
51دکتر محمود نادریمهندسی عمراناستاد
52دکتر امیر عباس رصافی مانیزانیمهندسی عمراندانشیار
53دکتر رضا ضیائی مویدمهندسی عمراندانشیار
54دکتر سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمراندانشیار
55دکتر رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
56دکتر فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
57دکتر شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
58دکتر بنيامين محبيمهندسی عمراناستادیار
59دکتر محمود حسنلورادمهندسی عمراناستادیار
60دکتر عليرضا اردکانيمهندسی عمراناستادیار
61دکتر فؤاد کيلانه ايمهندسی عمراناستادیار
62دکتر محمدمهدي معمارپورمهندسی عمراناستادیار
63دکتر روح اله طاهرخانيمهندسی عمراناستادیار
64دکتر علي عبدي کردانيمهندسی عمراناستادیار
65دکتر محمد سهيل قباديمهندسی عمراناستادیار
66دکتر مجيد امين افشارمهندسی عمراناستادیار
67دکتر منصور يخچاليانمهندسی عمراناستادیار
68دکتر بابک میربهاءمهندسی عمراناستادیار
69دکتر محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
70دکتر مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
71دکتر حمیدرضا بهنودمهندسی عمراناستادیار
72دکتر منصور خانکیمهندسی مکانیکاستادیار
73دکتر سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکاستادیار
74دکتر مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
75دکتر مجید قدیریمهندسی مکانیکاستادیار
76دکتر علی رجب پورمهندسی مکانیکاستادیار
77دکتر فرزاد ابراهيمي فرشادمهندسی مکانیکاستادیار
78دکتر علي فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
79دکتر جواد احياييمهندسی مکانیکاستادیار
80دکتر مهدي سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
81دکتر اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
82دکتر حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
83دکتر حسن بارجینیمهندسی کامپیوتراستادیار
84دکتر حمیدرضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
85دکتر مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
86دکتر محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
87دکتر شکوه کرمانشاهانيمهندسی کامپیوتراستادیار
88دکتر علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
89دکتر رحیم حداددانشیار
90دکتر محمد علی عقیقیاستادیار
91دکتر بیژن ملکیاستادیار

دانشکده معماری و شهرسازی

رجنام گروه مرتبه علمینمایش پروفایل
1دکتر حسن ذوالفقارزادهمعماریدانشیار
2دکتر مهدی زندیهمعماریدانشیار
3دکتر یوسف گرجی مهلبانیمعماریدانشیار
4دکتر سید رحمان اقبالیمعماریاستادیار
5دکتر فریبرز حاجی سید جوادیمعماریاستادیار
6دکتر حسین مدیمعماریاستادیار
7دکتر رضا سامهمعماریاستادیار
8مهندس محمدمهدی سنماریمعماریمربی
9مهندس فریبرز کریمیمعماریمربی
10مرجان مرتضویمعماریمربی
11دکتر بهرام امین زاده گوهرریزیشهرسازیدانشیار
12دکتر ناصر براتیشهرسازیاستادیار
13دکتر مجید زارعیشهرسازیاستادیار
14دکتر رحیم هاشم پورشهرسازیاستادیار
15مهندس محمد صابر باقریانشهرسازیمربی
16دکتر شهرام جمشیدیمرمت و احیاء بناهای تاریخیاستادیار
17دکتر جواد شکاری نیریمرمت و احیاء بناهای تاریخیاستادیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروه مرتبه علمینمایش پروفایل
1دکتر امیر رضا وکیلی فردآموزش زبان فارسیاستادیار
2دکتر ابوالقاسم غياثي زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
3دکتر نويد اعطارشرقيآموزش زبان فارسیاستادیار
4دکتر لیلا گل پورآموزش زبان فارسیاستادیار
5دکتر محمد باقر میرزائی حصاریانآموزش زبان فارسیمربی
6سيداکبر جليليآموزش زبان فارسیمربی
7مهدي خداداديانآموزش زبان فارسیمربی
8زهره صديقي فرآموزش زبان فارسیمربی
9فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
10سيد مهدي ابطحيآموزش زبان فارسیمربی

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروه مرتبه علمینمایش پروفایل

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروه مرتبه علمینمایش پروفایل
1دکتر جعفر احمدیگروه مهندسی بیوتکنولوژیاستاد
2دکتر رامین حسینیگروه مهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
3دکتر قاسمعلی گروسیگروه مهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
4دکتر محمد مهدی ضرابیگروه مهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
5دکتر فاطمه دهقان نیریگروه مهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
6دکتر مريم قنادنياگروه مهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
7دکتر عباسعلي جنتي زادهگروه مهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
8دکتر سودابه مفاخريگروه مهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
9دکتر بهور اصغريگروه مهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
10دکتر راحله خادمیانگروه مهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
11دکتر رقيه امينيان دهکرديگروه مهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
12دکتر فرهاد حبيب زاده طبريگروه مهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
13دکتر صدیقه فابریکی اورنگگروه مهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
14دکتر سید محسن حسینیگروه مهندسی تولید و اصلاح نباتاتمربی