۲۸ دی ۱۴۰۰
جستجو در وبگاه

فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2بنیامین محبیمهندسی عمراندانشیار
3فواد کیلانه ئیمهندسی عمراندانشیار
4محمد سهیل قبادیمهندسی عمراندانشیار
5رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
6فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
7شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
8محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
9روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
14دکتر مجید گلوئیمهندسی عمراناستادیار
15سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
16محمد تلافی نوغانیمهندسی مواددانشیار
17مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
18احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
19آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
20محمد مسعود محبیمهندسی مواددانشیار
21رضا تقی آبادیمهندسی مواددانشیار
22بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
23رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
24مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
25مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
26امیرحسین مغنیانمهندسی مواداستادیار
27مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
28سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
29رحمان احمدیمهندسی معدندانشیار
30محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
31غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
32بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
33حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
34عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
35رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
36میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
37اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
38علی نوری قراحسنلومهندسی معدناستادیار
39منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
40سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
41مصطفی مافیمهندسی مکانیکدانشیار
42مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
43علی رجب پورمهندسی مکانیکدانشیار
44فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
45علی فضلیمهندسی مکانیکدانشیار
46اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکدانشیار
47حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکدانشیار
48جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
49مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
50پرویز اسدیمهندسی مکانیکاستادیار
51علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
52حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
53مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
54علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
55مهدی باحقیقتمهندسی کامپیوتراستادیار
56زهرا یعقوبیمهندسی کامپیوتراستادیار
57نستوه طاهری جوانمهندسی کامپیوتراستادیار
58امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستاد
59علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
60بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
61حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
62حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
63اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
64علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
65ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
66ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
67محمدرضا حسن‌‌نژاد بی‌بالانمهندسی برق - مخابراتاستادیار
68مینا باغاتیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
69نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
70حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
71مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلدانشیار
72علی نادریمهندسی برق- کنترلدانشیار
73عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
74امیر فرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
75محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
76سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
77کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
78محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
79نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتدانشیار
80محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
81رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
82سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
83محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
84علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
2نوید اعطار شرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
3سید اکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
4مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
5زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
6فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
7سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
4عبد الرفیع رحیمیتاریخدانشیار
5باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
6امیرحسین حاتمیتاریخدانشیار
7حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
8یعقوب خزائیتاریخاستادیار
9محمد بختیاریتاریخاستادیار
10سلمان قاسمیانتاریخاستادیار
11علی بابائی سیابتاریخاستادیار
12احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
13عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14سید محمد میر حسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیدانشیار
16علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیدانشیار
17فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیدانشیار
18علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
19مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
20سجاد اسماعیلیزبان و ادبیات عربیاستادیار
21علی اصغر شهبازیزبان و ادبیات عربیاستادیار
22سید علی قاسم‌زادهزبان و ادبیات فارسیاستاد
23سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25سید محسن حسینی موخرزبان و ادبیات فارسیدانشیار
26رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27زینب ترابیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30مهدی فیاضزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31فضل اله خدادادیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
32عبدالرزاق حسامی فرفلسفهاستاد
33علی‌نقی باقرشاهیفلسفهدانشیار
34سید محمد حکاک قزوینیفلسفهدانشیار
35سید مسعود سیففلسفهدانشیار
36علی فتح طاهریفلسفهدانشیار
37محمد حسن حیدریفلسفهاستادیار
38شیرزاد پیک‌حرفهفلسفهاستادیار
39محمد رعایت جهرمیفلسفهاستادیار
40عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
41وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
42رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
43فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
44محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
46علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
47حسین میهمیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
48امیررضا وکیلی فردآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناندانشیار
49محمد باقر میرزایی حصاریانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار
50لیلا گل پورآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضاستاد
3عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
4رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5شاهرود اعظمیریاضی محضدانشیار
6ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
7مرتضی اویسی‌هاریاضی محضاستادیار
8علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
9سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
10قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
13طیب کاکاوندفیزیکاستاد
14احمد مهرآمیزفیزیکدانشیار
15عفت یاحقیفیزیکدانشیار
16محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
17داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
18علی ریحانیفیزیکدانشیار
19سیده زهرا مرتضویفیزیکدانشیار
20سید محمدمهدی ابطحیفیزیکدانشیار
21الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
22هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
23بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
24سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
25مرجان جعفریفیزیکاستادیار
26رضا شکوری صمدفیزیکاستادیار
27میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
28محمد بیاتشیمیاستاد
29محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
30غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
31مجید سلیمانیشیمیدانشیار
32شهریار غمامیشیمیدانشیار
33حسین قاسم زاده محمدیشیمیدانشیار
34وحید محمدیشیمیاستادیار
35مریم درگاهیشیمیاستادیار
36امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
37رحمان بیکسشیمیاستادیار
38یونس ولدبیگیشیمیاستادیار
39رویا کیانی انبوهیشیمیاستادیار
40اسماعیل امیریآماردانشیار
41افشین فلاحآماردانشیار
42رامین کاظمیآماردانشیار
43اکرم کهن‌سالآماردانشیار
44آرزو حاج رجبیآماراستادیار
45صدیقه زمانی مهریانآماراستادیار
46حسن حاجیآمارمربی
47پرویز آرمانیزمین شناسیدانشیار
48عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
49محسن نصرآبادیزمین شناسیدانشیار
50مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
51علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
52زینب داودیزمین شناسیاستادیار
53زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
54افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
55شهریار صادقیزمین شناسیاستادیار
56داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
57سعید عباس‌بندیریاضی کاربردیاستاد
58الیاس شیوانیانریاضی کاربردیدانشیار
59زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
60محمد رضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
61سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمی
1یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریاستاد
2سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
3حسن ذوالفقارزداهمهندسی معماریدانشیار
4مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
5محمد مهدی سنماریمهندسی معماریاستادیار
6فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
7حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
8رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
9مهدی فاطمیمهندسی معماریاستادیار
10محمدرضا مهربانی گلزارمهندسی معماریاستادیار
11مریم آزمودهمهندسی معماریاستادیار
12مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
13جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیدانشیار
14شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
16امیرمحمد معززی مهرطهرانمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
17بهرام امین‌زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
18ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
19مجید زارعیمهندسی شهرسازیدانشیار
20رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیدانشیار
21محمدصابر باقریانمهندسی شهرسازیاستادیار
22ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار
23زینب عادلیمهندسی شهرسازیاستادیار

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ولی اله برزگرکلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4قدریه تاج بخشتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
5داود معماریعلوم قرآن و حدیثدانشیار
6محمد مولویعلوم قرآن و حدیثدانشیار
7ایرج گلجانی امیرخیزعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
9محمد جمال‌الدین خوش‌خاضععلوم قرآن و حدیثاستادیار
10محمدرضا پیرچراغعلوم قرآن و حدیثاستادیار
11ملیکا بایگانیانعلوم قرآن و حدیثاستادیار
12محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
13مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
14محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
15هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
16روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
17مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
18سید امراله حسینیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
19محدثه معینی‌فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
20عبد الکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
21هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار
22حسین محمدیمعارف اسلامیاستادیار
23دکتر حامد جوکارمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1غلامرضا کردستانیحسابداریاستاد
2روح اله بیاتحسابداریدانشیار
3محمد حسین قائمیحسابداریدانشیار
4حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
5عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
6سید مصطفی علویحسابداریاستادیار
7مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
8مسعود البرزی ورکیحقوقدانشیار
9محمد علی بابائیحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
13سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
14حبیب اله رمضانی آکردیحقوقاستادیار
15هاله حسینی اکبرنژادحقوقاستادیار
16حسن شمس اسفندآبادروانشناسیدانشیار
17عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
18علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
19سیدعلی محمد موسویروانشناسیدانشیار
20محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
21سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
22حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
23مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
24فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
25سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
26قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
27بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
28مهدی زیبائیعلوم سیاسیاستادیار
29صفر فضلیمدیریت صنعتیاستاد
30محمد مهدی مظفریمدیریت صنعتیدانشیار
31محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
32سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
33محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
34امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
35مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
36مرتضی انوشهءمدیریت صنعتیاستادیار
37خدیجه ایران دوستعلوم ورزشیدانشیار
38مرتضی طاهریعلوم ورزشیدانشیار
39عباس صادقیعلوم ورزشیاستادیار
40علی همتی عفیفعلوم ورزشیاستادیار
41حسن پوررضیعلوم ورزشیاستادیار
42شقایق مدبریعلوم ورزشیاستادیار
43عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار
44موسی سعادتیجامعه شناسیاستادیار
45لیلا علویجامعه شناسیاستادیار
46مرتضی قلیچجامعه شناسیاستادیار
47زهرا طاهریجامعه شناسیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمی

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
2پیمان دانش کار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
3عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
4علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آبدانشیار
5حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آبدانشیار
6هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آبدانشیار
7عباس کاویانیعلوم و مهندسی آبدانشیار
8بیژن نظریعلوم و مهندسی آبدانشیار
9امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
10اصغر عزیزیانعلوم و مهندسی آباستادیار
11محمد بی‌جن‌خانعلوم و مهندسی آباستادیار
12مسعود سلطانیعلوم و مهندسی آباستادیار
13رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
14رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
15قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
16فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
17جعفر احمدیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستاد
18صدیقه فابریکی اورنگمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانشیار
19سید محسن حسینیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
20راحله خادمیانمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
21رقیه امینیان دهکردیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
22فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
23محمد مهدی ضرابیمهندسی علوم باغبانیدانشیار
24سودابه مفاخریمهندسی علوم باغبانیدانشیار
25بهور اصغریمهندسی علوم باغبانیدانشیار
26موسی رسولیمهندسی علوم باغبانیدانشیار
27مریم قنادنیامهندسی علوم باغبانیاستادیار
28عباسعلی جنتی زادهمهندسی علوم باغبانیاستادیار
29مرتضی سلیمانی اقدممهندسی علوم باغبانیاستادیار