فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1اصغر کشتکارمهندسی برقاستاد
2کریم افشارمهندسی برقدانشیار
3نوشین بیگدلیمهندسی برقدانشیار
4حسن زرآبادی پورمهندسی برقدانشیار
5محمد سرویمهندسی برقدانشیار
6علیرضا بیاتمهندسی برقاستادیار
7عباس طاهرپورمهندسی برقاستادیار
8محمدعلی تقی خانیمهندسی برقاستادیار
9عارف شاه منصوریانمهندسی برقاستادیار
10نوید غفارزادهمهندسی برقاستادیار
11امیرفرهاد احیاییمهندسی برقاستادیار
12مهدی رحمانیمهندسی برقاستادیار
13ساغر جارچیمهندسی برقاستادیار
14محسن داودیمهندسی برقاستادیار
15ندا فرجی یامچلومهندسی برقاستادیار
16سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمراناستاد
17محمود نادریمهندسی عمراناستاد
18امیر عباس رصافی مانیزانیمهندسی عمراندانشیار
19رضا ضیائی مویدمهندسی عمراندانشیار
20رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
21فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
22شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
23بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
24محمود حسنلورادمهندسی عمراناستادیار
25فؤاد کیلانه ایمهندسی عمراناستادیار
26علیرضا اردکانیمهندسی عمراناستادیار
27محمدمهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
28روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
29علی عبدی کردانیمهندسی عمراناستادیار
30محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
31مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
32منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
33بابک میربهاءمهندسی عمراناستادیار
34مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
35محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
36حمیدرضا بهنودمهندسی عمراناستادیار
37سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
38مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
39احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
40آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
41محمد تلافی نوغانیمهندسی مواداستادیار
42بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
43محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
44محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
45رضا تقی آبادیمهندسی مواداستادیار
46رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
47مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
48محمدحسین شاعریمهندسی مواداستادیار
49مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
50علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
51پیمان دانشکار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
52عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
53علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آباستادیار
54حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آباستادیار
55امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
56هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آباستادیار
57عباس کاویانیعلوم و مهندسی آباستادیار
58بیژن نظریعلوم و مهندسی آباستادیار
59اصغر عزیزیان قطارعلوم و مهندسی آباستادیار
60محمد بی جن خانعلوم و مهندسی آباستادیار
61مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
62سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
63محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
64غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
65بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
66حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
67عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
68رضا شکور شهابیمهندسی معدناستادیار
69رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
70میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
71اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
72منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
73سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
74مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
75مجید قدیریمهندسی مکانیکاستادیار
76علی رجب پورمهندسی مکانیکاستادیار
77فرزاد ابراهیمی فرشادمهندسی مکانیکاستادیار
78علی فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
79جواد احیاییمهندسی مکانیکاستادیار
80مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
81اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
82حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
83حمیدرضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
84مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
85محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
86شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
87علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1محمد باقر میرزائی حصاریانآموزش زبان فارسیاستادیار
2امیر رضا وکیلی فردآموزش زبان فارسیاستادیار
3ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
4نوید اعطارشرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
5لیلا گل پورآموزش زبان فارسیاستادیار
6سیداکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
7مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
8زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
9فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
10سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی
11دکتر علیرضا کاکاوندمترجمی زبان انگلیسی----

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3محسن بهشتی سرشتتاریخدانشیار
4نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
5باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
6ذکراله محمدیتاریخدانشیار
7عباس برومند اعلمتاریخدانشیار
8عبدالرفیع رحیمیتاریخاستادیار
9دکتر حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
10یعقوب خزاییتاریخاستادیار
11امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
12احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
13عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14دکتر سید محمد میرحسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15دکتر علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
16نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیاستادیار
17علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
18فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیاستادیار
19محمدرضا برزگرخالقیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
20دکتر سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
21ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
22سید علی قاسم زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
23حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24محمد تقی آذرمینازبان و ادبیات فارسیاستادیار
25محمد حسین سرداغیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
26رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27محمد شفیع صفاریزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28زینب ترابی پلت کلهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31عبدالرزاق حسامی فرگروه فلسفهدانشیار
32علی نقی باقرشاهیگروه فلسفهدانشیار
33سید محمد حکاک قزوینیگروه فلسفهدانشیار
34سید مسعود سیفگروه فلسفهدانشیار
35علی فتح طاهریگروه فلسفهدانشیار
36محمد حسن حیدریگروه فلسفهاستادیار
37شیرزاد پیک حرفهگروه فلسفهاستادیار
38محمد رعایت جهرمیگروه فلسفهاستادیار
39عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
40وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
41محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
42رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
43روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
44پویان طاهریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
4دکتر رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5عزیزاله عزیزیریاضی محضاستادیار
6ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
7مرتضی اویسی هاریاضی محضاستادیار
8علی بهتوییریاضی محضاستادیار
9سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
10شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12محمد رضا خانلریفیزیکاستاد
13عفت یاحقیفیزیکدانشیار
14محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
15داود پورمحمدفیزیکدانشیار
16علی ریحانیفیزیکدانشیار
17دکتر طیب کاکاوندفیزیکدانشیار
18احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
19الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
20هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
21بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
22سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
23سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
24مرجان جعفریفیزیکاستادیار
25سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
26میرمحمد علوی نیکجهشیمیاستاد
27محمد رضا خانمحمدی خرمیشیمیاستاد
28محمد بیاتشیمیدانشیار
29غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
30مجید سلیمانیشیمیدانشیار
31شهریار غمامیشیمیدانشیار
32بهمن واشقانی فراهانیشیمیدانشیار
33حسین ایمانیهشیمیاستادیار
34دکتر وحید محمدیشیمیاستادیار
35حسین قاسم زادهشیمیاستادیار
36مریم درگاهیشیمیاستادیار
37امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
38اسماعیل امیریآماردانشیار
39افشین فلاحآماردانشیار
40رامین کاظمیآماردانشیار
41اکرم کهنسالآماراستادیار
42آرزو حاجی رجبیآماراستادیار
43حسن حاجیآمارمربی
44پرویز غضنفریزمین شناسیدانشیار
45عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
46مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
47علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
48محسن نصرآبادیزمین شناسیاستادیار
49زینب داودیزمین شناسیاستادیار
50زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
51افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
52داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
53سعید عباس بندیریاضی کاربردیاستاد
54محمد جباریریاضی کاربردیاستادیار
55الیاس شیوانیانریاضی کاربردیاستادیار
56زهرا باریک بینریاضی کاربردیاستادیار
57محمدرضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
58سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
2حسن ذوالفقارزادهمهندسی معماریدانشیار
3مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
4یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریدانشیار
5فریبرز حاجی سید جوادیمهندسی معماریاستادیار
6فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
7حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
8رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
9مهدی فاطمیمهندسی معماریاستادیار
10محمدمهدی سنماریمهندسی معماریمربی
11مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
12شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
13جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
14رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15بهرام امین زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
16ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
17مجید زارعیمهندسی شهرسازیاستادیار
18رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیاستادیار
19ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار
20محمد صابر باقریانمهندسی شهرسازیمربی

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1ولی اله برزگر کلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3دکتر فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4ایرج امیر خیز گلجانیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
5داوود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
6پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7محمد مولویعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
9مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
10محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
11هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
12روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
13اسداله لطفیفقه و مبانی حقوق اسلامیدانشیار
14حسین نمازی فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
15عبدالکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
16علی آراستهمعارف اسلامیاستادیار
17هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2جواد رضازادهحسابداریدانشیار
3محمدحسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5روح اله بیاتحسابداریاستادیار
6حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
7عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
8مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
9محمد علی باباییحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
13مصطفی سروی مقدمحقوقاستادیار
14سید الهام الدین شریفی آل هاشمحقوقاستادیار
15حسن شمس اسفند آبادروانشناسیدانشیار
16عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
17سید علی محمد موسویروانشناسیدانشیار
18محمدرضا جلالیروانشناسیاستادیار
19سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
20حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
21مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
22فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
23بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
24سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
25دکتر قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
26محمد آذری نجف آبادیعلوم سیاسیاستادیار
27عین اله کشاورز ترکعلوم سیاسیاستادیار
28صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
29محمدمهدی مظفریمدیریت صنعتیاستادیار
30محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
31سید مجید الهی نوقانیمدیریت صنعتیاستادیار
32محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
33امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
34مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
35خدیجه ایراندوستتربیت بدنیدانشیار
36عباس صادقیتربیت بدنیاستادیار
37مرتضی طاهریتربیت بدنیاستادیار
38علی همتی عفیفتربیت بدنیاستادیار
39محمد رحیم عیوضیآینده پژوهیاستاد
40حاکم قاسمیآینده پژوهیدانشیار
41فرهاد درویشیآینده پژوهیدانشیار
42صفر فضلیآینده پژوهیدانشیار
43روح الله بیاتآینده پژوهیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1عین اله کشاورز ترکپژوهشی آینده نگاریاستادیار

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
2رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
3قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
4محمد مهدی ضرابیمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
5فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
6مریم قنادنیامهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
7عباسعلی جنتی زادهمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
8جعفر احمدیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستاد
9سودابه مفاخریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
10بهور اصغریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
11راحله خادمیانمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
12رقیه امینیان دهکردیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
13فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
14دکتر صدیقه فابریکی اورنگمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
15سید محسن حسینیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتمربی