۲۶ مرداد ۱۴۰۱
جستجو در وبگاه

فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراندانشیار
3بنیامین محبیمهندسی عمراندانشیار
4فواد کیلانه ئیمهندسی عمراندانشیار
5محمد سهیل قبادیمهندسی عمراندانشیار
6فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
7شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
8محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
9روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
14دکتر مجید گلوئیمهندسی عمراناستادیار
15سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
16محمد تلافی نوغانیمهندسی مواددانشیار
17مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
18احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
19آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
20محمد مسعود محبیمهندسی مواددانشیار
21رضا تقی آبادیمهندسی مواددانشیار
22مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواددانشیار
23بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
24رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
25مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
26امیرحسین مغنیانمهندسی مواداستادیار
27مهدی حسینیمهندسی معدناستاد
28سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
29رحمان احمدیمهندسی معدندانشیار
30محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
31غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
32بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
33حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
34عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
35رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
36میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
37اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
38علی نوری قراحسنلومهندسی معدناستادیار
39منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
40سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
41مصطفی مافیمهندسی مکانیکدانشیار
42مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
43علی رجب پورمهندسی مکانیکدانشیار
44فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
45علی فضلیمهندسی مکانیکدانشیار
46اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکدانشیار
47حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکدانشیار
48پرویز اسدیمهندسی مکانیکدانشیار
49جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
50مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
51علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
52حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
53مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
54شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
55علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
56مهدی باحقیقتمهندسی کامپیوتراستادیار
57زهرا یعقوبیمهندسی کامپیوتراستادیار
58نستوه طاهری جوانمهندسی کامپیوتراستادیار
59امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستاد
60علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
61بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
62حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
63حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
64اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
65ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتدانشیار
66علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
67ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
68محمدرضا حسن‌‌نژاد بی‌بالانمهندسی برق - مخابراتاستادیار
69مینا باغاتیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
70نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلاستاد
71حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
72مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلدانشیار
73علی نادریمهندسی برق- کنترلدانشیار
74عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
75امیر فرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
76محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
77سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
78کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
79محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
80نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتدانشیار
81محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
82رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
83سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
84محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
85علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
2مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیاستادیار
3نوید اعطار شرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
4سید اکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
5زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
6فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
7سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2نصراله پورمحمدی املشیتاریخاستاد
3محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
4عبد الرفیع رحیمیتاریخدانشیار
5باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
6یعقوب خزائیتاریخدانشیار
7امیرحسین حاتمیتاریخدانشیار
8حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
9محمد بختیاریتاریخاستادیار
10سلمان قاسمیانتاریخاستادیار
11علی بابائی سیابتاریخاستادیار
12احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
13عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15سید محمد میر حسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
16نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیدانشیار
17علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیدانشیار
18فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیدانشیار
19مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
20سجاد اسماعیلیزبان و ادبیات عربیاستادیار
21علی اصغر شهبازیزبان و ادبیات عربیاستادیار
22سید علی قاسم‌زادهزبان و ادبیات فارسیاستاد
23سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25سید محسن حسینی موخرزبان و ادبیات فارسیدانشیار
26رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27زینب ترابیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30مهدی فیاضزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31فضل اله خدادادیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
32یاسر دالوندزبان و ادبیات فارسیاستادیار
33عبدالرزاق حسامی فرفلسفهاستاد
34علی‌نقی باقرشاهیفلسفهدانشیار
35سید محمد حکاک قزوینیفلسفهدانشیار
36سید مسعود سیففلسفهدانشیار
37علی فتح طاهریفلسفهدانشیار
38محمد رعایت جهرمیفلسفهدانشیار
39محمد حسن حیدریفلسفهاستادیار
40شیرزاد پیک‌حرفهفلسفهاستادیار
41عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
42وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
43رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
44فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
46روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
47علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
48حسین میهمیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
49امیررضا وکیلی فردآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناندانشیار
50محمد باقر میرزایی حصاریانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار
51لیلا گل پورآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضاستاد
3عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
4رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5سجاد محمود رباطیریاضی محضدانشیار
6شاهرود اعظمیریاضی محضدانشیار
7ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
8مرتضی اویسی‌هاریاضی محضاستادیار
9علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
10قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
13طیب کاکاوندفیزیکاستاد
14احمد مهرآمیزفیزیکدانشیار
15عفت یاحقیفیزیکدانشیار
16محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
17داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
18علی ریحانیفیزیکدانشیار
19سیده زهرا مرتضویفیزیکدانشیار
20مرجان جعفریفیزیکدانشیار
21سید محمدمهدی ابطحیفیزیکدانشیار
22الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
23هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
24بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
25سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
26رضا شکوری صمدفیزیکاستادیار
27میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
28محمد بیاتشیمیاستاد
29محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
30مجید سلیمانیشیمیاستاد
31غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
32شهریار غمامیشیمیدانشیار
33حسین قاسم زاده محمدیشیمیدانشیار
34مریم درگاهیشیمیاستادیار
35امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
36رحمان بیکسشیمیاستادیار
37یونس ولدبیگیشیمیاستادیار
38رویا کیانی انبوهیشیمیاستادیار
39رامین کاظمیآماراستاد
40افشین فلاحآماردانشیار
41اکرم کهن‌سالآماردانشیار
42آرزو حاج رجبیآماراستادیار
43صدیقه زمانی مهریانآماراستادیار
44حسن حاجیآمارمربی
45پرویز آرمانیزمین شناسیدانشیار
46عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
47محسن نصرآبادیزمین شناسیدانشیار
48مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
49علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
50زینب داودیزمین شناسیاستادیار
51زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
52افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
53شهریار صادقیزمین شناسیاستادیار
54داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
55سعید عباس‌بندیریاضی کاربردیاستاد
56الیاس شیوانیانریاضی کاربردیدانشیار
57زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
58محمد رضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
59سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمی
1یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریاستاد
2سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
3حسن ذوالفقارزداهمهندسی معماریدانشیار
4مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
5محمد مهدی سنماریمهندسی معماریاستادیار
6فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
7حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
8رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
9مرجان مرتضویمهندسی معماریاستادیار
10مهدی فاطمیمهندسی معماریاستادیار
11محمدرضا مهربانی گلزارمهندسی معماریاستادیار
12مریم آزمودهمهندسی معماریاستادیار
13جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیدانشیار
14شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
16امیرمحمد معززی مهرطهرانمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
17بهرام امین‌زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
18ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
19مجید زارعیمهندسی شهرسازیدانشیار
20رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیدانشیار
21محمدصابر باقریانمهندسی شهرسازیاستادیار
22ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار
23زینب عادلیمهندسی شهرسازیاستادیار

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ولی اله برزگرکلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3قدریه تاج بخشتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4داود معماریعلوم قرآن و حدیثدانشیار
5محمد مولویعلوم قرآن و حدیثدانشیار
6ایرج گلجانی امیرخیزعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8محمد جمال‌الدین خوش‌خاضععلوم قرآن و حدیثاستادیار
9محمدرضا پیرچراغعلوم قرآن و حدیثاستادیار
10ملیکا بایگانیانعلوم قرآن و حدیثاستادیار
11محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
12مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
13محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
14هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
15روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
16مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
17سید امراله حسینیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
18محدثه معینی‌فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
19عبد الکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
20هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار
21حسین محمدیمعارف اسلامیاستادیار
22دکتر حامد جوکارمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمد حسین قائمیحسابداریاستاد
2غلامرضا کردستانیحسابداریاستاد
3روح اله بیاتحسابداریدانشیار
4حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
5عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
6سید مصطفی علویحسابداریاستادیار
7مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
8مسعود البرزی ورکیحقوقدانشیار
9محمد علی بابائیحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
13سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
14حبیب اله رمضانی آکردیحقوقاستادیار
15هاله حسینی اکبرنژادحقوقاستادیار
16سکینه خانعلی پور واجارگاهحقوقاستادیار
17حسن شمس اسفندآبادروانشناسیدانشیار
18عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
19علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
20سیدعلی محمد موسویروانشناسیدانشیار
21محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
22سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
23حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
24مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
25فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
26سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
27قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
28بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
29مهدی زیبائیعلوم سیاسیاستادیار
30صفر فضلیمدیریت صنعتیاستاد
31محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
32سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
33محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
34مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
35مرتضی انوشهءمدیریت صنعتیاستادیار
36خدیجه ایران دوستعلوم ورزشیدانشیار
37مرتضی طاهریعلوم ورزشیدانشیار
38علی همتی عفیفعلوم ورزشیدانشیار
39عباس صادقیعلوم ورزشیاستادیار
40حسن پوررضیعلوم ورزشیاستادیار
41شقایق مدبریعلوم ورزشیاستادیار
42فاطمه میرآخوریعلوم ورزشیاستادیار
43صفر فضلیآینده پژوهیاستاد
44حاکم قاسمیآینده پژوهیدانشیار
45عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار
46محمد انیسهآینده پژوهیاستادیار
47مهدی نصراللهیآینده پژوهیاستادیار
48مرتضی انوشهآینده پژوهیاستادیار
49حمید عزیز محمدلوآینده پژوهیاستادیار
50موسی سعادتیجامعه شناسیاستادیار
51لیلا علویجامعه شناسیاستادیار
52مرتضی قلیچجامعه شناسیاستادیار
53زهرا طاهریجامعه شناسیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمی

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
2پیمان دانش کار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
3عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
4علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آبدانشیار
5حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آبدانشیار
6هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آبدانشیار
7عباس کاویانیعلوم و مهندسی آبدانشیار
8بیژن نظریعلوم و مهندسی آبدانشیار
9اصغر عزیزیانعلوم و مهندسی آبدانشیار
10امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
11محمد بی‌جن‌خانعلوم و مهندسی آباستادیار
12مسعود سلطانیعلوم و مهندسی آباستادیار
13رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
14رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
15قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
16فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
17جعفر احمدیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستاد
18رقیه امینیان دهکردیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانشیار
19صدیقه فابریکی اورنگمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانشیار
20سید محسن حسینیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
21راحله خادمیانمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
22فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
23محمد مهدی ضرابیمهندسی علوم باغبانیدانشیار
24سودابه مفاخریمهندسی علوم باغبانیدانشیار
25بهور اصغریمهندسی علوم باغبانیدانشیار
26عباسعلی جنتی زادهمهندسی علوم باغبانیدانشیار
27موسی رسولیمهندسی علوم باغبانیدانشیار
28مریم قنادنیامهندسی علوم باغبانیاستادیار
29مرتضی سلیمانی اقدممهندسی علوم باغبانیاستادیار