۳ مهر ۱۴۰۰
جستجو در وبگاه

فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2بنیامین محبیمهندسی عمراندانشیار
3محمد سهیل قبادیمهندسی عمراندانشیار
4رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
5فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
6شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
7فواد کیلانه ئیمهندسی عمراناستادیار
8محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
9روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
14دکتر مجید گلوئیمهندسی عمراناستادیار
15سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
16محمد تلافی نوغانیمهندسی مواددانشیار
17مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
18احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
19آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
20محمد مسعود محبیمهندسی مواددانشیار
21رضا تقی آبادیمهندسی مواددانشیار
22محمدحسین شاعریمهندسی مواددانشیار
23بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
24رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
25مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
26مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
27امیرحسین مغنیانمهندسی مواداستادیار
28مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
29سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
30محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
31غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
32بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
33حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
34عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
35رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
36رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
37میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
38اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
39علی نوری قراحسنلومهندسی معدناستادیار
40منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
41سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
42مصطفی مافیمهندسی مکانیکدانشیار
43مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
44علی رجب پورمهندسی مکانیکدانشیار
45فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
46علی فضلیمهندسی مکانیکدانشیار
47اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکدانشیار
48حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکدانشیار
49جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
50مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
51پرویز اسدیمهندسی مکانیکاستادیار
52علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
53حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
54مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
55محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
56علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
57مهدی باحقیقتمهندسی کامپیوتراستادیار
58زهرا یعقوبیمهندسی کامپیوتراستادیار
59نستوه طاهری جوانمهندسی کامپیوتراستادیار
60امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
61علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
62بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
63حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
64حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
65اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
66علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
67ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
68ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
69محمدرضا حسن‌‌نژاد بی‌بالانمهندسی برق - مخابراتاستادیار
70مینا باغاتیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
71نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
72حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
73مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلدانشیار
74عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
75امیر فرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
76محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
77سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
78کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
79محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
80نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتدانشیار
81محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
82رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
83سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
84محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
85علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
2نوید اعطار شرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
3سید اکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
4مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
5زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
6فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
7سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
4عبد الرفیع رحیمیتاریخدانشیار
5باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
6عباس برومند اعلمتاریخدانشیار
7حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
8یعقوب خزائیتاریخاستادیار
9امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
10محمد بختیاریتاریخاستادیار
11سلمان قاسمیانتاریخاستادیار
12علی بابائی سیابتاریخاستادیار
13احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
14عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15سید محمد میر حسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
16نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیدانشیار
17علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیدانشیار
18فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیدانشیار
19علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
20مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
21سجاد اسماعیلیزبان و ادبیات عربیاستادیار
22علی اصغر شهبازیزبان و ادبیات عربیاستادیار
23سید علی قاسم‌زادهزبان و ادبیات فارسیاستاد
24سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
26سید محسن حسینی موخرزبان و ادبیات فارسیدانشیار
27رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28زینب ترابیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31مهدی فیاضزبان و ادبیات فارسیاستادیار
32فضل اله خدادادیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
33عبدالرزاق حسامی فرفلسفهاستاد
34علی‌نقی باقرشاهیفلسفهدانشیار
35سید محمد حکاک قزوینیفلسفهدانشیار
36سید مسعود سیففلسفهدانشیار
37علی فتح طاهریفلسفهدانشیار
38محمد حسن حیدریفلسفهاستادیار
39شیرزاد پیک‌حرفهفلسفهاستادیار
40محمد رعایت جهرمیفلسفهاستادیار
41عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
42وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
43رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
44فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
46روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
47علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
48حسین میهمیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
49امیررضا وکیلی فردآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناندانشیار
50محمد باقر میرزایی حصاریانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار
51لیلا گل پورآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضاستاد
3عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
4رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
6مرتضی اویسی‌هاریاضی محضاستادیار
7علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
8سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
9شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
10قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
13طیب کاکاوندفیزیکاستاد
14احمد مهرآمیزفیزیکدانشیار
15عفت یاحقیفیزیکدانشیار
16محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
17داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
18علی ریحانیفیزیکدانشیار
19سیده زهرا مرتضویفیزیکدانشیار
20سید محمدمهدی ابطحیفیزیکدانشیار
21الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
22هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
23بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
24سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
25مرجان جعفریفیزیکاستادیار
26رضا شکوری صمدفیزیکاستادیار
27میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
28محمد بیاتشیمیاستاد
29محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
30غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
31مجید سلیمانیشیمیدانشیار
32شهریار غمامیشیمیدانشیار
33حسین قاسم زاده محمدیشیمیدانشیار
34وحید محمدیشیمیاستادیار
35مریم درگاهیشیمیاستادیار
36امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
37رحمان بیکسشیمیاستادیار
38یونس ولدبیگیشیمیاستادیار
39رویا کیانی انبوهیشیمیاستادیار
40اسماعیل امیریآماردانشیار
41افشین فلاحآماردانشیار
42رامین کاظمیآماردانشیار
43اکرم کهن‌سالآماراستادیار
44آرزو حاج رجبیآماراستادیار
45صدیقه زمانی مهریانآماراستادیار
46حسن حاجیآمارمربی
47پرویز آرمانیزمین شناسیدانشیار
48عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
49محسن نصرآبادیزمین شناسیدانشیار
50مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
51علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
52زینب داودیزمین شناسیاستادیار
53زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
54افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
55شهریار صادقیزمین شناسیاستادیار
56داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
57سعید عباس‌بندیریاضی کاربردیاستاد
58الیاس شیوانیانریاضی کاربردیدانشیار
59زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
60محمد رضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
61سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمی
1یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریاستاد
2سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
3حسن ذوالفقارزداهمهندسی معماریدانشیار
4مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
5محمد مهدی سنماریمهندسی معماریاستادیار
6فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
7حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
8رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
9مهدی فاطمیمهندسی معماریاستادیار
10محمدرضا مهربانی گلزارمهندسی معماریاستادیار
11مریم آزمودهمهندسی معماریاستادیار
12مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
13جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیدانشیار
14شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
16امیرمحمد معززی مهرطهرانمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
17بهرام امین‌زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
18ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
19مجید زارعیمهندسی شهرسازیدانشیار
20رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیدانشیار
21محمدصابر باقریانمهندسی شهرسازیاستادیار
22ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار
23زینب عادلیمهندسی شهرسازیاستادیار

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ولی اله برزگرکلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4قدریه تاج بخشتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
5داود معماریعلوم قرآن و حدیثدانشیار
6محمد مولویعلوم قرآن و حدیثدانشیار
7ایرج گلجانی امیرخیزعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
9محمد جمال‌الدین خوش‌خاضععلوم قرآن و حدیثاستادیار
10محمدرضا پیرچراغعلوم قرآن و حدیثاستادیار
11محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
12مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
13محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
14هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
15روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
16مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
17سید امراله حسینیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
18محدثه معینی‌فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
19عبد الکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
20هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار
21حسین محمدیمعارف اسلامیاستادیار
22دکتر حامد جوکارمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1غلامرضا کردستانیحسابداریاستاد
2حمید حقیقتحسابداریدانشیار
3روح اله بیاتحسابداریدانشیار
4محمد حسین قائمیحسابداریدانشیار
5حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
6عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
7سید مصطفی علویحسابداریاستادیار
8مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
9محمد علی بابائیحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
13سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
14سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
15حبیب اله رمضانی آکردیحقوقاستادیار
16هاله حسینی اکبرنژادحقوقاستادیار
17حسن شمس اسفندآبادروانشناسیدانشیار
18عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
19علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
20سیدعلی محمد موسویروانشناسیدانشیار
21محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
22سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
23حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
24مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
25فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
26سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
27قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
28بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
29مهدی زیبائیعلوم سیاسیاستادیار
30محمد مهدی مظفریمدیریت صنعتیدانشیار
31صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
32محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
33سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
34محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
35امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
36مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
37مرتضی انوشهءمدیریت صنعتیاستادیار
38خدیجه ایران دوستعلوم ورزشیدانشیار
39مرتضی طاهریعلوم ورزشیدانشیار
40عباس صادقیعلوم ورزشیاستادیار
41علی همتی عفیفعلوم ورزشیاستادیار
42حسن پوررضیعلوم ورزشیاستادیار
43شقایق مدبریعلوم ورزشیاستادیار
44عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار
45موسی سعادتیجامعه شناسیاستادیار
46لیلا علویجامعه شناسیاستادیار
47مرتضی قلیچجامعه شناسیاستادیار
48زهرا طاهریجامعه شناسیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمی

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
2پیمان دانش کار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
3عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
4علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آبدانشیار
5حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آبدانشیار
6هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آبدانشیار
7عباس کاویانیعلوم و مهندسی آبدانشیار
8بیژن نظریعلوم و مهندسی آبدانشیار
9امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
10اصغر عزیزیانعلوم و مهندسی آباستادیار
11محمد بی‌جن‌خانعلوم و مهندسی آباستادیار
12مسعود سلطانیعلوم و مهندسی آباستادیار
13رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
14رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
15قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
16فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
17جعفر احمدیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستاد
18صدیقه فابریکی اورنگمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانشیار
19سید محسن حسینیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
20راحله خادمیانمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
21رقیه امینیان دهکردیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
22فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
23محمد مهدی ضرابیمهندسی علوم باغبانیدانشیار
24بهور اصغریمهندسی علوم باغبانیدانشیار
25موسی رسولیمهندسی علوم باغبانیدانشیار
26سودابه مفاخریمهندسی علوم باغبانیاستادیار
27مریم قنادنیامهندسی علوم باغبانیاستادیار
28عباسعلی جنتی زادهمهندسی علوم باغبانیاستادیار
29مرتضی سلیمانی اقدممهندسی علوم باغبانیاستادیار