فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
3فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
4شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
5بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
6فؤاد کیلانه ایمهندسی عمراناستادیار
7محمدمهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
8روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
9محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
14سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
15مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
16احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
17آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
18محمد تلافی نوغانیمهندسی مواداستادیار
19بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
20محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
21محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
22رضا تقی آبادیمهندسی مواداستادیار
23رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
24مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
25محمدحسین شاعریمهندسی مواداستادیار
26مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
27علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
28پیمان دانشکار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
29عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
30علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آباستادیار
31حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آباستادیار
32امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
33هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آباستادیار
34عباس کاویانیعلوم و مهندسی آباستادیار
35بیژن نظریعلوم و مهندسی آباستادیار
36اصغر عزیزیان قطارعلوم و مهندسی آباستادیار
37محمد بی جن خانعلوم و مهندسی آباستادیار
38مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
39سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
40محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
41غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
42بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
43حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
44عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
45رضا شکور شهابیمهندسی معدناستادیار
46رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
47میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
48اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
49منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
50سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
51مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
52مجید قدیریمهندسی مکانیکاستادیار
53علی رجب پورمهندسی مکانیکاستادیار
54فرزاد ابراهیمی فرشادمهندسی مکانیکاستادیار
55علی فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
56جواد احیاییمهندسی مکانیکاستادیار
57مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
58اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
59حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
60حمیدرضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
61مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
62محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
63شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
64علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
65امیر عباس رصافی مانیزانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
66علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
67بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
68حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
69حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
70اصغر کشتکارمهندسی برق - مخابراتاستاد
71علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
72عباس طاهرپورمهندسی برق - مخابراتاستادیار
73ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
74ندا فرجی یامچلومهندسی برق - مخابراتاستادیار
75نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
76حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
77عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
78امیرفرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
79مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلاستادیار
80محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
81سید علی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
82کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
83محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
84محمدعلی تقی خانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
85نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتاستادیار
86سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
87رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
88محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار
89علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1محمد باقر میرزائی حصاریانآموزش زبان فارسیاستادیار
2امیر رضا وکیلی فردآموزش زبان فارسیاستادیار
3ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
4نوید اعطارشرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
5لیلا گل پورآموزش زبان فارسیاستادیار
6سیداکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
7مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
8زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
9فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
10سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی
11دکتر علیرضا کاکاوندمترجمی زبان انگلیسی----

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3محسن بهشتی سرشتتاریخدانشیار
4نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
5باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
6ذکراله محمدیتاریخدانشیار
7عباس برومند اعلمتاریخدانشیار
8عبدالرفیع رحیمیتاریخاستادیار
9دکتر حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
10یعقوب خزاییتاریخاستادیار
11امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
12احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
13عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14دکتر سید محمد میرحسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15دکتر علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
16نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیاستادیار
17علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
18فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیاستادیار
19محمدرضا برزگرخالقیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
20دکتر سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
21ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
22سید علی قاسم زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
23حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24محمد تقی آذرمینازبان و ادبیات فارسیاستادیار
25محمد حسین سرداغیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
26رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27محمد شفیع صفاریزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28زینب ترابی پلت کلهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31عبدالرزاق حسامی فرگروه فلسفهدانشیار
32علی نقی باقرشاهیگروه فلسفهدانشیار
33سید محمد حکاک قزوینیگروه فلسفهدانشیار
34سید مسعود سیفگروه فلسفهدانشیار
35علی فتح طاهریگروه فلسفهدانشیار
36محمد حسن حیدریگروه فلسفهاستادیار
37شیرزاد پیک حرفهگروه فلسفهاستادیار
38محمد رعایت جهرمیگروه فلسفهاستادیار
39عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
40وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
41دکتر فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
42محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
43رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
44روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45پویان طاهریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
46علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
4دکتر رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5عزیزاله عزیزیریاضی محضاستادیار
6ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
7مرتضی اویسی هاریاضی محضاستادیار
8علی بهتوییریاضی محضاستادیار
9سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
10شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12محمد رضا خانلریفیزیکاستاد
13عفت یاحقیفیزیکدانشیار
14محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
15داود پورمحمدفیزیکدانشیار
16علی ریحانیفیزیکدانشیار
17دکتر طیب کاکاوندفیزیکدانشیار
18احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
19الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
20هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
21بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
22سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
23سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
24مرجان جعفریفیزیکاستادیار
25سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
26میرمحمد علوی نیکجهشیمیاستاد
27محمد رضا خانمحمدی خرمیشیمیاستاد
28محمد بیاتشیمیدانشیار
29غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
30مجید سلیمانیشیمیدانشیار
31شهریار غمامیشیمیدانشیار
32بهمن واشقانی فراهانیشیمیدانشیار
33حسین ایمانیهشیمیاستادیار
34دکتر وحید محمدیشیمیاستادیار
35حسین قاسم زادهشیمیاستادیار
36مریم درگاهیشیمیاستادیار
37امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
38اسماعیل امیریآماردانشیار
39افشین فلاحآماردانشیار
40رامین کاظمیآماردانشیار
41اکرم کهنسالآماراستادیار
42آرزو حاجی رجبیآماراستادیار
43حسن حاجیآمارمربی
44پرویز غضنفریزمین شناسیدانشیار
45عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
46مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
47علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
48محسن نصرآبادیزمین شناسیاستادیار
49زینب داودیزمین شناسیاستادیار
50زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
51افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
52داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
53سعید عباس بندیریاضی کاربردیاستاد
54محمد جباریریاضی کاربردیاستادیار
55الیاس شیوانیانریاضی کاربردیاستادیار
56زهرا باریک بینریاضی کاربردیاستادیار
57محمدرضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
58سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
2حسن ذوالفقارزادهمهندسی معماریدانشیار
3مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
4یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریدانشیار
5فریبرز حاجی سید جوادیمهندسی معماریاستادیار
6فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
7حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
8رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
9مهدی فاطمیمهندسی معماریاستادیار
10محمدمهدی سنماریمهندسی معماریمربی
11مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
12شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
13جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
14رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15بهرام امین زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
16ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
17مجید زارعیمهندسی شهرسازیدانشیار
18رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیاستادیار
19ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار
20محمد صابر باقریانمهندسی شهرسازیمربی

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1ولی اله برزگر کلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3دکتر فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4ایرج امیر خیز گلجانیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
5داوود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
6پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7محمد مولویعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
9مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
10محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
11هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
12روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
13اسداله لطفیفقه و مبانی حقوق اسلامیدانشیار
14حسین نمازی فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
15عبدالکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
16علی آراستهمعارف اسلامیاستادیار
17هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2جواد رضازادهحسابداریدانشیار
3محمدحسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5روح اله بیاتحسابداریاستادیار
6حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
7عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
8مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
9محمد علی باباییحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
13سید الهام الدین شریفی آل هاشمحقوقاستادیار
14سید امیر حسام موسویحقوقاستادیار
15حسن شمس اسفند آبادروانشناسیدانشیار
16عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
17سید علی محمد موسویروانشناسیدانشیار
18محمدرضا جلالیروانشناسیاستادیار
19سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
20حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
21مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
22فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
23بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
24سیّدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
25دکتر قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
26صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
27محمدمهدی مظفریمدیریت صنعتیاستادیار
28محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
29سید مجید الهی نوقانیمدیریت صنعتیاستادیار
30محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
31امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
32مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
33خدیجه ایراندوستتربیت بدنیدانشیار
34عباس صادقیتربیت بدنیاستادیار
35مرتضی طاهریتربیت بدنیاستادیار
36علی همتی عفیفتربیت بدنیاستادیار
37حاکم قاسمیآینده پژوهیدانشیار
38فرهاد درویشیآینده پژوهیدانشیار
39صفر فضلیآینده پژوهیدانشیار
40عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار
41روح الله بیاتآینده پژوهیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1عین اله کشاورز ترکپژوهشی آینده نگاریاستادیار

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
2رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
3قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
4محمد مهدی ضرابیمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
5فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
6مریم قنادنیامهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
7عباسعلی جنتی زادهمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
8جعفر احمدیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستاد
9سودابه مفاخریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
10بهور اصغریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
11راحله خادمیانمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
12رقیه امینیان دهکردیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
13فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
14دکتر صدیقه فابریکی اورنگمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
15سید محسن حسینیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتمربی