فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2امیر عباس رصافیمهندسی عمراندانشیار
3رضا ضیائی مویدمهندسی عمراندانشیار
4رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
5فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
6شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
7بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
8محمود حسنلورادمهندسی عمراناستادیار
9فواد کیلانه ئیمهندسی عمراناستادیار
10علیرضا اردکانیمهندسی عمراناستادیار
11محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
12روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
13علی عبدی کردانیمهندسی عمراناستادیار
14محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
15مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
16منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
17بابک میربهاءمهندسی عمراناستادیار
18مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
19محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
20حمیدرضا بهنودمهندسی عمراناستادیار
21رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
22سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
23مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
24احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
25آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
26محمد مسعود محبیمهندسی مواددانشیار
27محمد تلافی نوغانیمهندسی مواداستادیار
28بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
29محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
30رضا تقی آبادیمهندسی مواداستادیار
31رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
32مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
33محمدحسین شاعریمهندسی مواداستادیار
34مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
35علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
36پیمان دانش کار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
37عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
38علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آباستادیار
39حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آباستادیار
40امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
41هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آباستادیار
42عباس کاویانیعلوم و مهندسی آباستادیار
43بیژن نظریعلوم و مهندسی آباستادیار
44اصغر عزیزیانعلوم و مهندسی آباستادیار
45محمد بی جن خانعلوم و مهندسی آباستادیار
46مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
47سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
48محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
49غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
50بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
51حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
52عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
53رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
54رحمات احمدیمهندسی معدناستادیار
55میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
56اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
57منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
58سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
59مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
60فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
61مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
62علی رجب پورمهندسی مکانیکاستادیار
63علی فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
64جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
65مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
66اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
67حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
68حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
69مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
70محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
71شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
72علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
73حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
74اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
75علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
76عباس طاهرپورمهندسی برق - مخابراتاستادیار
77ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
78ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
79نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
80حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
81عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
82امیر فرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
83مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلاستادیار
84محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
85سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
86کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
87محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
88محمدعلی تقی خانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
89نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتاستادیار
90سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمد باقر میرزایی حصاریانآموزش زبان فارسیاستادیار
2امیررضا وکیلی فردآموزش زبان فارسیاستادیار
3ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
4نوید اعطار شرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
5لیلا گل پورآموزش زبان فارسیاستادیار
6سید اکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
7مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
8زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
9فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
10سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3محسن بهشتی سرشتتاریخدانشیار
4نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
5باقر علی عادلفرتاریخدانشیار
6ذکرالله محمدیتاریخدانشیار
7عباس برومند اعلمتاریخدانشیار
8عبد الرفیع رحیمیتاریخاستادیار
9حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
10یعقوب خزائیتاریخاستادیار
11امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
12محمد بختیاریتاریخاستادیار
13احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
14عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15سید محمد میر حسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
16علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
17نر گس انصاریزبان و ادبیات عربیاستادیار
18علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
19فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیاستادیار
20مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
21ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
22سید علی قاسم زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
23حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24محمد تقی آذرمینازبان و ادبیات فارسیاستادیار
25محمد حسین سرداغیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
26رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27محمد شفیع صفاریزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28زینب ترابیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31عبدالرزاق حسامی فرگروه فلسفهدانشیار
32علی نقی باقر شاهیگروه فلسفهدانشیار
33سید محمد حکاک قزوینیگروه فلسفهدانشیار
34سید مسعود سیفگروه فلسفهدانشیار
35علی فتح طاهریگروه فلسفهدانشیار
36محمد حسن حیدریگروه فلسفهاستادیار
37شیرزاد پیک حرفهگروه فلسفهاستادیار
38محمد رعایت جهرمیگروه فلسفهاستادیار
39عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
40وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
41فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
42محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
43رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
44روح الله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی محضاستاد
4سعید عباس بندیریاضی محضاستاد
5شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
6رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
7محمد جباریریاضی محضاستادیار
8عزیزاله عزیزیریاضی محضاستادیار
9ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
10زهرا باریک بینریاضی محضاستادیار
11مرتضی اویسی هاریاضی محضاستادیار
12محمد رضا انصاریریاضی محضاستادیار
13علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
14سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
15شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
16مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
17محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
18طیب کاکاوندفیزیکاستاد
19عفت یاحقیفیزیکدانشیار
20محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
21داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
22احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
23الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
24هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
25بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
26سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
27سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
28مرجان جعفریفیزیکاستادیار
29سید محمد مهدی ابطحیفیزیکاستادیار
30میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
31محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
32محمد بیاتشیمیدانشیار
33غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
34مجید سلیمانیشیمیدانشیار
35شهریار غمامیشیمیدانشیار
36بهمن واشقانی فرهانیشیمیدانشیار
37حسین ایمانیهشیمیاستادیار
38وحید محمدیشیمیاستادیار
39حسین قاسم زاده محمدیشیمیاستادیار
40مریم درگاهیشیمیاستادیار
41امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
42رحمان بیکسشیمیاستادیار
43اسماعیل امیریآماردانشیار
44افشین فلاحآماردانشیار
45رامین کاظمیآماردانشیار
46اکرم کهنسالآماراستادیار
47آرزو حاج رجبیآماراستادیار
48آرزو حاج رجبیآماراستادیار
49حسن حاجیآمارمربی
50پرویز غضنفریزمین شناسیدانشیار
51عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
52مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
53علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
54محسن نصرآبادیزمین شناسیاستادیار
55زینب داودیزمین شناسیاستادیار
56زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
57افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
58الیاس شیوانیانریاضی کاربردیاستادیار
59سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمی
1سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
2حسن ذوالفقارزداهمهندسی معماریدانشیار
3مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
4یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریدانشیار
5فریبرز حاجی سید جوادیمهندسی معماریاستادیار
6محمد مهدی سنماریمهندسی معماریاستادیار
7فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
8حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
9رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
10مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
11مهدی فاطمیمهندسی معماری----
12شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
13جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
14رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15بهرام امین زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
16ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
17مجید زارعیمهندسی شهرسازیدانشیار
18رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیاستادیار
19ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار
20محمد صابر باقریانمهندسی شهرسازیمربی

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ولی اله برزگرکلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3ایرج گلجانی امیرخیزعلوم قرآن و حدیثاستادیار
4داود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
5پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
6محمد مولویعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
8محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
9مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
10محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
11هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
12روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
13اسدالله لطفیفقه و مبانی حقوق اسلامیدانشیار
14حسین نمازی فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
15مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
16عبد الکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
17علی آراستهمعارف اسلامیاستادیار
18هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2جواد رضازادهحسابداریدانشیار
3روح اله بیاتحسابداریدانشیار
4محمد حسین قائمیحسابداریدانشیار
5غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
6حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
7عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
8مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
9محمد علی بابائیحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
13سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
14سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
15حسن شمس اسفندآبادروانشناسیدانشیار
16عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
17علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
18سیدعلی محمد موسویروانشناسیدانشیار
19محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
20سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
21حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
22مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
23فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
24بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
25سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
26قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
27بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
28صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
29محمد مهدی مظفریمدیریت صنعتیاستادیار
30محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
31سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
32محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
33امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
34مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
35خدیجه ایران دوستتربیت بدنیدانشیار
36عباس صادقیتربیت بدنیاستادیار
37مرتضی طاهریتربیت بدنیاستادیار
38علی همتی عفیفتربیت بدنیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمی

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1جعفر احمدیمهندسی بیوتکنولوژیاستاد
2رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
3رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
4قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
5محمد مهدی ضرابیمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
6فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
7مریم قنادنیامهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
8عباسعلی جنتی زادهمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
9سودابه مفاخریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
10بهور اصغریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
11راحله خادمیانمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
12رقیه امینیان دهکردیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
13فرهاد حبیب زادهمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
14صدیقه فابریکی اورنگمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
15سید محسن حسینیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتمربی