۱۶ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراندانشیار
3بنیامین محبیمهندسی عمراندانشیار
4فواد کیلانه ئیمهندسی عمراندانشیار
5محمد سهیل قبادیمهندسی عمراندانشیار
6محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
7روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
8مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
9منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
10مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
11رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
12دکتر مجید گلوئیمهندسی عمراناستادیار
13سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
14محمد تلافی نوغانیمهندسی مواددانشیار
15مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
16احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
17آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
18محمد مسعود محبیمهندسی مواددانشیار
19رضا تقی آبادیمهندسی مواددانشیار
20مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواددانشیار
21امیرحسین مغنیانمهندسی مواددانشیار
22رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
23مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
24مهدی حسینیمهندسی معدناستاد
25رضا شکورشهابیمهندسی معدندانشیار
26سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
27رحمان احمدیمهندسی معدندانشیار
28غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
29بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
30حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
31میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
32اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
33علی نوری قراحسنلومهندسی معدناستادیار
34سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
35مصطفی مافیمهندسی مکانیکدانشیار
36مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
37علی رجب پورمهندسی مکانیکدانشیار
38فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
39علی فضلیمهندسی مکانیکدانشیار
40اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکدانشیار
41حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکدانشیار
42پرویز اسدیمهندسی مکانیکدانشیار
43جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
44مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
45علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
46احسان طاهرانمهندسی مکانیکاستادیار
47حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
48مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
49شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
50مهدی باحقیقتمهندسی کامپیوتراستادیار
51زهرا یعقوبیمهندسی کامپیوتراستادیار
52نستوه طاهری جوانمهندسی کامپیوتراستادیار
53امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستاد
54علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستاد
55بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
56حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
57حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
58اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
59ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتدانشیار
60علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
61ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
62محمدرضا حسن‌‌نژاد بی‌بالانمهندسی برق - مخابراتاستادیار
63مینا باغاتیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
64نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلاستاد
65حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
66امیر فرهاد احیائیمهندسی برق- کنترلدانشیار
67مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلدانشیار
68علی نادریمهندسی برق- کنترلدانشیار
69عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
70محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
71سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
72کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
73نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتدانشیار
74محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
75رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
76محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
77علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
2مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیاستادیار
3نوید اعطار شرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
4زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیاستادیار
5سید اکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
6فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
7سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2نصراله پورمحمدی املشیتاریخاستاد
3محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
4عبد الرفیع رحیمیتاریخدانشیار
5باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
6یعقوب خزائیتاریخدانشیار
7امیرحسین حاتمیتاریخدانشیار
8حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
9محمد بختیاریتاریخاستادیار
10سلمان قاسمیانتاریخاستادیار
11علی بابائی سیابتاریخاستادیار
12احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
13عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15سید محمد میر حسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
16نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیدانشیار
17علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیدانشیار
18فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیدانشیار
19مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
20سجاد اسماعیلیزبان و ادبیات عربیاستادیار
21علی اصغر شهبازیزبان و ادبیات عربیاستادیار
22سید علی قاسم‌زادهزبان و ادبیات فارسیاستاد
23سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25سید محسن حسینی موخرزبان و ادبیات فارسیدانشیار
26رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27زینب ترابیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30مهدی فیاضزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31فضل اله خدادادیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
32یاسر دالوندزبان و ادبیات فارسیاستادیار
33عبدالرزاق حسامی فرفلسفهاستاد
34سید محمد حکاک قزوینیفلسفهاستاد
35علی فتح طاهریفلسفهاستاد
36علی‌نقی باقرشاهیفلسفهدانشیار
37سید مسعود سیففلسفهدانشیار
38شیرزاد پیک‌حرفهفلسفهدانشیار
39محمد رعایت جهرمیفلسفهدانشیار
40محمد حسن حیدریفلسفهاستادیار
41عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
42وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
43محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
44رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
45روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
46علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
47حسین میهمیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
48امیررضا وکیلی فردآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناندانشیار
49محمد باقر میرزایی حصاریانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار
50لیلا گل پورآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضاستاد
3عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
4رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5ابراهیم وطن دوستریاضی محضدانشیار
6مرتضی اویسی‌هاریاضی محضدانشیار
7سجاد محمود رباطیریاضی محضدانشیار
8شاهرود اعظمیریاضی محضدانشیار
9علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
10قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12عفت یاحقیفیزیکاستاد
13محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
14طیب کاکاوندفیزیکاستاد
15احمد مهرآمیزفیزیکدانشیار
16محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
17داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
18علی ریحانیفیزیکدانشیار
19سیده زهرا مرتضویفیزیکدانشیار
20مرجان جعفریفیزیکدانشیار
21سید محمدمهدی ابطحیفیزیکدانشیار
22رضا شکوری صمدفیزیکدانشیار
23الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
24هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
25بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
26سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
27میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
28محمد بیاتشیمیاستاد
29محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
30مجید سلیمانیشیمیاستاد
31غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
32شهریار غمامیشیمیدانشیار
33حسین قاسم زاده محمدیشیمیدانشیار
34رحمان بیکسشیمیدانشیار
35فرهنگ میزانیشیمیدانشیار
36مریم درگاهیشیمیاستادیار
37امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
38یونس ولدبیگیشیمیاستادیار
39رویا کیانی انبوهیشیمیاستادیار
40رامین کاظمیآماراستاد
41افشین فلاحآماردانشیار
42اکرم کهن‌سالآماردانشیار
43آرزو حاج رجبیآماراستادیار
44صدیقه زمانی مهریانآماراستادیار
45حسن حاجیآمارمربی
46پرویز آرمانیزمین شناسیدانشیار
47عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
48محسن نصرآبادیزمین شناسیدانشیار
49مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
50علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
51زینب داودیزمین شناسیاستادیار
52زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
53افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
54شهریار صادقیزمین شناسیاستادیار
55داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
56سعید عباس‌بندیریاضی کاربردیاستاد
57الیاس شیوانیانریاضی کاربردیاستاد
58زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
59محمد رضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
60سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمی
1یوسف گرجی مهلبانیمعماریاستاد
2سید رحمان اقبالیمعماریدانشیار
3حسن ذوالفقارزداهمعماریدانشیار
4مهدی زندیهمعماریدانشیار
5حسین مدیمعماریدانشیار
6محمد مهدی سنماریمعماریاستادیار
7فریبرز کریمیمعماریاستادیار
8رضا سامهمعماریاستادیار
9مرجان مرتضویمعماریاستادیار
10محمدرضا مهربانی گلزارمعماریاستادیار
11مریم آزمودهمعماریاستادیار
12ساره ملکی گیساوندانیمعماریمربی
13جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیدانشیار
14شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
16امیرمحمد معززی مهرطهرانمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
17ناصر براتیشهرسازیدانشیار
18مجید زارعیشهرسازیدانشیار
19رحیم هاشم پورشهرسازیدانشیار
20محمدصابر باقریانشهرسازیاستادیار
21ملیحه باباخانیشهرسازیاستادیار
22زینب عادلیشهرسازیاستادیار

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ولی اله برزگرکلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3قدریه تاج بخشتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4داود معماریعلوم قرآن و حدیثدانشیار
5محمد مولویعلوم قرآن و حدیثدانشیار
6ایرج گلجانی امیرخیزعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8محمد جمال‌الدین خوش‌خاضععلوم قرآن و حدیثاستادیار
9محمدرضا پیرچراغعلوم قرآن و حدیثاستادیار
10ملیکا بایگانیانعلوم قرآن و حدیثاستادیار
11محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
12مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
13محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
14هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
15روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
16مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
17سید امراله حسینیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
18محدثه معینی‌فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
19عبد الکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
20هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار
21حسین محمدیمعارف اسلامیاستادیار
22دکتر حامد جوکارمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمد حسین قائمیحسابداریاستاد
2غلامرضا کردستانیحسابداریاستاد
3روح اله بیاتحسابداریدانشیار
4حمید عزیزمحمدلوحسابداریدانشیار
5عباسعلی دریائیحسابداریدانشیار
6مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
7مسعود البرزی ورکیحقوقدانشیار
8محمد علی بابائیحقوقدانشیار
9سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
10محسن عینیحقوقدانشیار
11سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
12سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
13حبیب اله رمضانی آکردیحقوقاستادیار
14هاله حسینی اکبرنژادحقوقاستادیار
15سکینه خانعلی پور واجارگاهحقوقاستادیار
16عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
17علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
18محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
19سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
20حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
21مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
22قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیدانشیار
23سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
24بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
25مهدی زیبائیعلوم سیاسیاستادیار
26صفر فضلیمدیریت صنعتیاستاد
27مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیدانشیار
28محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
29سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
30محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
31مرتضی انوشهءمدیریت صنعتیاستادیار
32عباس صادقیعلوم ورزشیدانشیار
33خدیجه ایران دوستعلوم ورزشیدانشیار
34مرتضی طاهریعلوم ورزشیدانشیار
35علی همتی عفیفعلوم ورزشیدانشیار
36حسن پوررضیعلوم ورزشیاستادیار
37شقایق مدبریعلوم ورزشیاستادیار
38فاطمه میرآخوریعلوم ورزشیاستادیار
39صفر فضلیآینده پژوهیاستاد
40حاکم قاسمیآینده پژوهیدانشیار
41مهدی نصراللهیآینده پژوهیدانشیار
42حمید عزیز محمدلوآینده پژوهیدانشیار
43عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار
44محمد انیسهآینده پژوهیاستادیار
45مرتضی انوشهآینده پژوهیاستادیار
46مسلم شیروانی ناغانیآینده پژوهیاستادیار
47موسی سعادتیجامعه شناسیاستادیار
48لیلا علویجامعه شناسیاستادیار
49مرتضی قلیچجامعه شناسیاستادیار
50زهرا طاهریجامعه شناسیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمی

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
2عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
3علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آبدانشیار
4حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آبدانشیار
5هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آبدانشیار
6عباس کاویانیعلوم و مهندسی آبدانشیار
7بیژن نظریعلوم و مهندسی آبدانشیار
8اصغر عزیزیانعلوم و مهندسی آبدانشیار
9محمد بی‌جن‌خانعلوم و مهندسی آبدانشیار
10مسعود سلطانیعلوم و مهندسی آباستادیار
11رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
12رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
13قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
14فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
15جعفر احمدیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستاد
16رقیه امینیان دهکردیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانشیار
17صدیقه فابریکی اورنگمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانشیار
18سید محسن حسینیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
19راحله خادمیانمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
20فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
21محمد مهدی ضرابیمهندسی علوم باغبانیدانشیار
22سودابه مفاخریمهندسی علوم باغبانیدانشیار
23بهور اصغریمهندسی علوم باغبانیدانشیار
24عباسعلی جنتی زادهمهندسی علوم باغبانیدانشیار
25مرتضی سلیمانی اقدممهندسی علوم باغبانیدانشیار
26موسی رسولیمهندسی علوم باغبانیدانشیار
27مریم قنادنیامهندسی علوم باغبانیاستادیار