فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
3فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
4شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
5بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
6فواد کیلانه ئیمهندسی عمراناستادیار
7محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
8روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
9محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
14رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
15سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
16مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
17احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
18آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
19محمد تلافی نوغانیمهندسی مواداستادیار
20بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
21محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
22رضا تقی آبادیمهندسی مواداستادیار
23رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
24مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
25محمدحسین شاعریمهندسی مواداستادیار
26مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
27مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
28سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
29محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
30غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
31بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
32حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
33عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
34رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
35رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
36میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
37اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
38منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
39سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
40مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
41فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
42مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
43علی رجب پورمهندسی مکانیکاستادیار
44علی فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
45جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
46مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
47اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
48حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
49پرویز اسدیمهندسی مکانیکاستادیار
50علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
51حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
52مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
53محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
54شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
55علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
56امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
57علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
58بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
59حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
60حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
61اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
62علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
63عباس طاهرپورمهندسی برق - مخابراتاستادیار
64ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
65ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
66نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
67حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
68عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
69امیر فرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
70مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلاستادیار
71محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
72سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
73کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
74محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
75محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
76نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتاستادیار
77سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
78رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
79محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار
80علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمد باقر میرزایی حصاریانآموزش زبان فارسیاستادیار
2امیررضا وکیلی فردآموزش زبان فارسیاستادیار
3ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
4نوید اعطار شرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
5لیلا گل پورآموزش زبان فارسیاستادیار
6سید اکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
7مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
8زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
9فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
10سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3محسن بهشتی سرشتتاریخدانشیار
4نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
5باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
6ذکراله محمدیتاریخدانشیار
7عباس برومند اعلمتاریخدانشیار
8عبد الرفیع رحیمیتاریخاستادیار
9حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
10یعقوب خزائیتاریخاستادیار
11امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
12محمد بختیاریتاریخاستادیار
13احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
14عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15سید محمد میر حسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
16علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
17نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیاستادیار
18علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
19فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیاستادیار
20مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
21سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
22ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
23سید علی قاسم‌زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25محمد تقی آذرمینازبان و ادبیات فارسیاستادیار
26رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27زینب ترابیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30مهدی فیاضزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31عبدالرزاق حسامی فرگروه فلسفهدانشیار
32علی‌نقی باقرشاهیگروه فلسفهدانشیار
33سید محمد حکاک قزوینیگروه فلسفهدانشیار
34سید مسعود سیفگروه فلسفهدانشیار
35علی فتح طاهریگروه فلسفهدانشیار
36محمد حسن حیدریگروه فلسفهاستادیار
37شیرزاد پیک‌حرفهگروه فلسفهاستادیار
38محمد رعایت جهرمیگروه فلسفهاستادیار
39عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
40وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
41فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
42محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
43رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
44روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3سعید عباس‌بندیریاضی محضاستاد
4شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
5رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
6عزیزاله عزیزیریاضی محضاستادیار
7ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
8مرتضی اویسی‌هاریاضی محضاستادیار
9محمد رضا انصاریریاضی محضاستادیار
10علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
11سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
12شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
13قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
14مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
15محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
16طیب کاکاوندفیزیکاستاد
17عفت یاحقیفیزیکدانشیار
18محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
19داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
20علی ریحانیفیزیکدانشیار
21احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
22الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
23هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
24بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
25سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
26سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
27مرجان جعفریفیزیکاستادیار
28سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
29رضا شکوری صمدفیزیکاستادیار
30میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
31محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
32محمد بیاتشیمیدانشیار
33غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
34مجید سلیمانیشیمیدانشیار
35شهریار غمامیشیمیدانشیار
36بهمن واشقانی فرهانیشیمیدانشیار
37حسین ایمانیهشیمیاستادیار
38وحید محمدیشیمیاستادیار
39حسین قاسم زاده محمدیشیمیاستادیار
40مریم درگاهیشیمیاستادیار
41امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
42رحمان بیکسشیمیاستادیار
43اسماعیل امیریآماردانشیار
44افشین فلاحآماردانشیار
45رامین کاظمیآماردانشیار
46اکرم کهن‌سالآماراستادیار
47آرزو حاج رجبیآماراستادیار
48آرزو حاج رجبیآماراستادیار
49حسن حاجیآمارمربی
50پرویز غضنفریزمین شناسیدانشیار
51عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
52مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
53علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
54محسن نصرآبادیزمین شناسیاستادیار
55زینب داودیزمین شناسیاستادیار
56زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
57افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
58داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
59الیاس شیوانیانریاضی کاربردیاستادیار
60زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
61سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمی
1سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
2حسن ذوالفقارزداهمهندسی معماریدانشیار
3مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
4یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریدانشیار
5فریبرز حاجی سید جوادیمهندسی معماریاستادیار
6محمد مهدی سنماریمهندسی معماریاستادیار
7فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
8حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
9رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
10مهدی فاطمیمهندسی معماریاستادیار
11محمدرضا مهربانی گلزارمهندسی معماریاستادیار
12مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
13شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
14جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
16بهرام امین‌زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
17ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
18مجید زارعیمهندسی شهرسازیدانشیار
19رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیدانشیار
20محمدصابر باقریانمهندسی شهرسازیاستادیار
21ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ولی اله برزگرکلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4ایرج گلجانی امیرخیزعلوم قرآن و حدیثاستادیار
5داود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
6پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7محمد مولویعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8محمد جمال‌الدین خوش‌خاضععلوم قرآن و حدیثاستادیار
9محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
10محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
11مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
12محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
13هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
14روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
15حسین نمازی فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
16مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
17سید امراله حسینیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
18محدثه معینی‌فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
19عبد الکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
20علی آراستهمعارف اسلامیاستادیار
21هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار
22حسین محمدیمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2روح اله بیاتحسابداریدانشیار
3محمد حسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
6عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
7مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
8محمد علی بابائیحقوقدانشیار
9سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
10محسن عینیحقوقدانشیار
11مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
12سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
13سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
14حسن شمس اسفندآبادروانشناسیدانشیار
15عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
16علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
17سیدعلی محمد موسویروانشناسیدانشیار
18محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
19سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
20حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
21مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
22فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
23بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
24سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
25قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
26عین اله کشاورز ترکعلوم سیاسیاستادیار
27بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
28صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
29محمد مهدی مظفریمدیریت صنعتیاستادیار
30محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
31سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
32محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
33امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
34مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
35مرتضی انوشهءمدیریت صنعتیاستادیار
36خدیجه ایران دوستتربیت بدنیدانشیار
37عباس صادقیتربیت بدنیاستادیار
38مرتضی طاهریتربیت بدنیاستادیار
39علی همتی عفیفتربیت بدنیاستادیار
40حسن پوررضیتربیت بدنیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمی

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
2پیمان دانش کار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
3عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
4علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آباستادیار
5حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آباستادیار
6امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
7هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آباستادیار
8عباس کاویانیعلوم و مهندسی آباستادیار
9بیژن نظریعلوم و مهندسی آباستادیار
10اصغر عزیزیانعلوم و مهندسی آباستادیار
11محمد بی‌جن‌خانعلوم و مهندسی آباستادیار
12رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
13رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
14قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
15فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیاستادیار
16جعفر احمدیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستاد
17سید محسن حسینیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
18راحله خادمیانمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
19رقیه امینیان دهکردیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
20فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
21صدیقه فابریکی اورنگمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
22محمد مهدی ضرابیمهندسی علوم باغبانیاستادیار
23سودابه مفاخریمهندسی علوم باغبانیاستادیار
24بهور اصغریمهندسی علوم باغبانیاستادیار
25مریم قنادنیامهندسی علوم باغبانیاستادیار
26عباسعلی جنتی زادهمهندسی علوم باغبانیاستادیار