نماد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)


در سال 1363، زمانی که هنوز مجتمع آموزش عالی دهخدا در دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ادغام نشده بود موضوع تعیین نماد برای مجتمع آموزش عالی دهخدا مطرح شد و در همان سال، نماد اولیه مجتمع آموزش عالی دهخدا با نمادی از آرامگاه حمدالله مستوفی از مورخان بزرگ اسلام و الهام از سوره نور و تصویری از مشعل به عنوان سمبلی از دانش تهیه و برای تایید و تصویب در نشست بررسی نماد دانشگاه ها مطرح گردید که مورد تایید قرار نگرفت.

در این نشست موضوع تهیه نماد به شورایی از افراد صاحب نظر واگذار گردید و این شورا نیز پس از بررسی چندین نماد، طرح فریدون فروتن از طراحان و هنرمندان کشور را انتخاب و پس از انجام اصلاحات لازم در سال 1364 به تصویب رساند.

پس از ادغام مجتمع عالی دهخدا با دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال 1371، پیشنهاد نمادی جدید برای این دانشگاه در سال 1373 مطرح و به همین منظور آگهی فراخوان مسابقه نماد دانشگاه بین هنرمندان، استادان و دانشگاهیان کشور منتشر شد و در این فراخوان بر لزوم توجه به نکاتی چون بین المللی بودن دانشگاه، مزین بودن دانشگاه به نام مقدس امام خمینی (ره)، اهداف و رسالت اصلی دانشگاه و سادگی و زیبایی نماد تاکید گردید.

تا سال 1375 بیش از 100 طرح پیشنهادی به دانشگاه ارسال شد. طرح های انتخابی برای تصمیم گیری به شورای صاحب نظر در وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت ارسال گردید. در سال 1376 نیز این نماد همراه با نمادهای دانشگاه های هنر، شیراز، تربیت معلم تبریز و سازمان سنجش کشور برای تصویب نهایی به شورای ارزشیابی و تعیین علائم ریاست جمهوری ارسال شد. این شورا از میان طرح های مورد بررسی، طرح مهندس امانی مهر را انتخاب کرد که پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی شورا از سوی شخص وی در سال 1378 به تصویب نهایی رسید.
 

برخی از این پیشنهادها عبارت بودند از:

 

 • نوشته فارسی در بالا قرار گیرد.

 • خط نستعلیق از خطاط بهتری انتخاب شود.

  نماد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از دو سمبل گرافیکی و شناخته شده شامل:

 • قلم در هندسه ای ایجازی و ایمائی به عنوان سمبلی از دانش و فرهنگ.

 • کره زمین در هندسه ای ساده (اسریلیزه شده) به عنوان سمبل جهانی و بین المللی بودن ،استفاده شده و از آن جایی که دانشگاه بین المللی در کشور یکی و آن هم فقط دانشگاه بین المللی امام خمینی است، بنابراین همین دو سمبل برای القاء عنوان دانشگاه کفایت کرده است.

   

توضیحاتی از نماد دانشگاه:

 • مربع خشتی بزرگتر بکار گرفته شده و حاشیه ظریف آن برای ایستایی ساختار و ساختمان نهایی نشان می باشد.
 • ساختار نشان از ویژگی های تعادل، تقارن و توازن که از ویژگی های اصیل فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی است نیز بهره مند می باشد.
 • جمله دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به خط نستعلیق ممتاز نیز زینت بخش و مکمل نشان می باشد.
 • خطاط : استاد امیرخانی

شرح مفاهیم نماد:

 • سر قلم نماد: سمبلی از دانش، علم و فرهنگ
 • نصف النهار نماد: سمبلی از بین المللی بودن
 • گرافیک نام خمینی: سمبلی از امام خمینی
Responsive Image
Responsive Image